I gymnasiekolans arbete mot kränkande behandling framgår hur skolan systematiskt arbetar mot mobbing och trakasserier, vilka åtgärder som sätts in och vilka som är ansvariga

Skymning

Arbetet mot kränkande behandling

I syfte att ständigt utveckla arbetet med en tryggare skolmiljö utvärderar vi varje år skolans arbete mot kränkande behandling, riskanalyser ligger till grund för reviderade planer. I arbete är det viktigt att personal och elever är delaktiga.
Dokumenten hittar du i högerspalten.

Trivselregler

Varje gymnasieenhet har framtagna trivselregler och är till för att skapa trygghet och meningsfullt arbetsklimat. Trivselreglerna samverkar med Arbetet mot kränkande behandling.

Kontakt

Om du upplever problem med kränkningar i skolan så ska du genast ta kontakt med mentorn, elevhälsans personal eller skolans rektor.

Till kontaktsidan skolpersonal

Skolplanen säger

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla.

Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.