Ansökan om förskole- och fritidshemsplats sker via SchoolSoft e-tjänst. Du loggar in med ditt BankId. Förskolans ködatum är tidigast fyra månader före barnets önskade placeringsdatum.

Ansök om plats

Ansökan om förskole- och fritidshemsplats sker via SchoolSoft e-tjänst. Förskolans ködatum är tidigast fyra månader före barnets önskade placeringsdatum. Vid önskemål om plats innan fyra månader från
det att ansökan har inkommit, räknas ansökningsdatumet som ködatum.
Fritidshemmen tillämpar två veckors handläggningstid.

 Till SchoolSoft e-tjänst 

Inloggning

Inloggning sker med E-legitimation. Om du som användare inte kan få tillgång till internet eller e-legitimation, kontakta Sunne kommun 0565-16046 för att hitta ett alternativ som fungerar.

Erbjudande av förskoleplats

Vid fördelning av lediga platser ska hänsyn tas till barngruppens sammansättning, vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen. Följande prioritering görs vid placering:

1. Först prioriteras barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 8 kap 9§ skollagen.

2. Därefter prioriteras barn med placerat syskon. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon och även barn som bor i samma hushåll. Vid platsbrist kan syskon komma att erbjudas plats på olika förskolor.

3. Därefter barn som står i omplaceringskö.

4. När de tre första prioriteringarna gjorts, placeras barn med längst kötid. Om flera barn har samma ködatum placeras det äldsta barnet först.

Plats erbjuds skriftligt. Erbjudandet ska besvaras enligt angivet datum, görs inte detta erbjuds platsen till annan sökande och barnet tas ut ur kön.

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Förskola, 686 80 Sunne