Luften utomhus

Enligt det uppsatta miljökvalitetsmålet Frisk luft ska luften vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Vi kontrollerar därför luftkvaliteten i Sunne, med centrum som utgångspunkt.

Ett verktyg i ledet för att höja luftkvaliteten är att regelbundet göra mätningar, där luftkvaliteten kontrolleras i relation till miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Efter de mätningar som gjorts i Sunne har vi sett goda resultat av luftkvaliteten.

Luften i Sunne

Även om mätningarna visade på goda resultat så finns det förbättringspunkter. Där ser vi att trafiken är den största källan till luftföroreningar i centrala Sunne. Vägslitage, uppvirvlat vägdamm, inbromsningar och avgaser orsakar höga partikelhalter i luften under vinterhalvåret, mycket beroende på dubbdäckens slitage av vägbanan. Men även felaktig vedeldning bidrar till sämre luft.

Vad vi som kommun gör

Vi arbetar aktivt med att förbättra luftkvaliteten i kommunen. Det gör vi genom att fortsätta mäta luftkvaliteten och kontrollera samt se över våra verksamheter.

Vad du som privatperson kan göra

Alla kan bidra till att göra luften renare. Då bilkörning och vedeldning har störst påverkan på vår luft innebär det att du som privatperson möjlighet att göra stor skillnad.

Kör sparsamt

Att ändra sina körvanor sparar både utsläpp och pengar. Det absolut mest effektiva sättet är att undvika de kortare bilresorna, att istället ta cykel eller gå ger både renare luft och bättre hälsa. De gånger du behöver ta bilen så rekommenderas så kallad sparsam körning, vilket drar mindre bränsle och släpper på så vis ut mindre partiklar – och kostar dig mindre då du inte behöver tanka lika ofta.

Tips för sparsam körning:

  • Kör med framförhållning och undvik onödiga stopp
  • Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt
  • Kör med jämn gas och håll hastighetsgränserna
  • Växla inte ned för tidigt, låt i stället bilen rulla utan att koppla ur
  • Kontrollera däcktrycket
  • Ta bort onödig vikt så som takbox och räcke.
Elda rätt

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige, och många människor dör varje år i förtid på grund av utsläppen från vedeldning. Genom att elda på ett bättre sätt får du en effektivare värmekälla och en hälsosammare luft.

Om du eldar med enbart torr ved, och med tändmedel så som briketter, block eller tändpåsar undviker du onödiga utsläpp av gifter och partiklar.

Läs gärna vår lista om hur du eldar på bästa sätt.