Gränsvärden och mätningar

Gränsvärden används för att mäta om exempelvis buller eller utsläpp är för högt och därmed behöver åtgärdas. Med syftet att främja hälsa och miljö. Vem som gör mätningen är beroende på verksamhet och område.
Mätning av buller

Den som orsakar eller ger upphov till buller är ansvarig att åtgärda problemet. För dig som driver en konsertanläggning, nattklubb eller liknande är det viktigt att du för anteckningar över hur högt ljudet är. Med syftet att undvika att störa grannar och för att förebygga hörselskador hos dina besökare.

Läs mer om buller och vilka regler som gäller. 

 

Mätning av utomhusluft

En av de största orsakerna till luftföroreningar är trafiken, som bidrar till skadliga partiklar i luften. Andra källor är uppvärmning av lokaler, vedeldning och utsläpp från industrin. Vid mätning av luftkvalitet så ingår sju luftföroreningar i kartläggningen: partiklar, kvävedioxid, bens(a)pyren, svaveldioxid, olika metaller, kolmonoxid och bensen. Mätningar av luftkvaliteten i Sunne har gjorts vid upprepade tillfällen genom åren.

Läs mer om hur Sunne arbetar för en förbättrad utomhusluft. 

Tidigare mätningar

  • Sedan 2008 har miljö- och byggenheten mätt partikelhalten på Storgatan i centrala Sunne. 
  • 2014 mätte kommunen kvävedioxid, resultatet visade att halten var låg och att ingen fortsatt mätning behövs.
  • Under 2016 till 2019 skedde ett samverkansområde bland alla kommuner i Värmland för att kontrollera luftkvaliteten.
Mätning av radon

Då radon är både luktfritt och färglöst så går det bara att upptäcka genom att mäta. Mätningen bör göras under minst två månader och under så kallad eldningssäsong, vilket normalt är mellan oktober och april. Om din bostad har högre halter av radon än referensnivån så behöver åtgärder vidtas.

För privatbostäder är det fastighetsägaren som ansvarar för mätningar och åtgärder.

Sunne kommun har tillsynsansvar för vissa lokaler och kan besluta om en mätning eller åtgärd ska göras. Önskar du ta del av tidigare radonmätningar kontaktar du miljö- och byggenheten.

Läs mer om mätning av radon på Strålsäkerhetsmyndigheten.