Boendemiljö, buller, luftkvalitet

En god miljö är viktig för att vi alla ska må bra. Det finns några olika saker som påverkar oss negativt, som till exempel buller, lukt, mögel, fukt, radon, ventilation, avfall och smittorisk. Du som fastighetsägare ansvarar för inomhusluften i din bostad.

Information, rådgivning och myndighetsutövning

Miljö- och byggenheten arbetar bland annat med frågor som rör miljö- och hälsoskydd i kommunen. Det kan handla om att förebygga, informera och ge råd till både enskilda och företag. De har också en myndighetsroll, vilket innebär att de utövar tillsyn och kontroll för allas bästa.

Tillsyn innebär kontroll av bostäder, lokaler och verksamheter

Tillsyn omfattar bland annat bostäder, lokaler för vård och undervisning, verksamheter med hygienisk behandling, idrottsanläggningar. Utöver själva tillsynen kan miljö- och byggenheten ge råd och information i frågor som rör hälsoskydd.