När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas. Anledningen är att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara. Detta sker genom faderskapsbekräftelse.

Kommunens Familjerättsenhet får automatiskt underrättelse från Skatteverket om vilka barn som föds utom äktenskapet. Om någon av barnets föräldrar inte själva kontaktar Familjerättsenheten för att få faderskapet fastställt, kallas de för att medverka i faderskapsutredningen.

Modern och den eller de män som hon uppger vara möjlig far till barnet är skyldig att medverka till att faderskapet kan fastställas. Om ett barn föds inom äktenskapet antas det att det är den äkta mannen som är far till barnet.

Sammanboende föräldrar

Föräldrar som är sammanboende kan på ett enkelt sätt bekräfta faderskapet genom ett gemensamt besök hos Familjerättsenheten. Förutsättningen är att båda är övertygade om att barnet är deras gemensamma. Bekräftelse kan ske innan eller efter förlossningen. När faderskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Föräldrarna kan i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Ensamstående

 Föräldrar som är ensamboende får genomgå en mer omfattande utredning, antingen genom ett gemensamt besök eller genom att de kommer var för sig. När faderskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Föräldrarna kan i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Faderskapstest

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är pappa till ett barn kan en DNA-undersökning visa om namngiven man är pappa till barnet. DNA-undersökning kan bli aktuell vid faderskapsutredning av ogifta föräldrar när den tänkbare pappan är osäker på om han är pappa till barnet eller när det finns skäl att anta att mamman haft samlag med ytterligare någon man under den period som hon har blivit gravid. DNA-undersökning kan också bli aktuell då någon av parterna i ett äktenskap ifrågasätter att maken är pappa till barnet.

Underhåll

Föräldrar ansvarar för sina barns försörjning tills att barnet blir myndigt eller tills att barnet fyller 21 år om barnet går i gymnasieskola eller grundskola.

Underhållsstöd är det statliga stöd som betalas ut genom Försäkringskassan. Underhållsbidrag betalas från den förälder som barnet inte bor hos till boendeföräldern.

Den förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till barnet. Barnet kan få underhållsstöd från Försäkringskassan om föräldern inte betalar alls eller betalar lägre belopp än fastställt underhållsstöd. Ibland kan det vara aktuellt att den underhållsskyldige ska betala ett högre underhållsbidrag än fastställt underhållsstöd. Familjerättsenheten kan hjälpa till med beräkning av underhållsbidrag.

Kontakt

Susanne Nilsson
Administratör
E-post: susanne.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-162 54
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Telefontid

Måndag, onsdag och torsdag 

kl. 08.00-15.00

Tisdag och fredag kl.08.00-12.00