Familjecentralen Pusslet, en mötesplats för småbarnsföräldrar

Familjecentralen Pusslet är en mötesplats för småbarnsföräldrar med barn från noll till sex år. Pusslet är en samverkan mellan mödrahälsovård, barnhälsovård, öppna förskolan och socialtjänsten.

Öppna förskolan är stängd fredag 10 maj.

Välkommen åter veckan därpå!

Barnavårdcentral och barnmorskemottagning

Barnavårdcentralen och barnmorskemottagning är verksamheter som hör till Region Värmland. Kontaktuppgifter och telefontider för rådgivning och tidsbokning till dessa hittar du via länkarna ovan. 

Mötesplats för föräldrar och barn 

Öppna förskolan

På öppna förskolan erbjuds en utvecklande lekmiljö med möjlighet till fri lek, pyssel och sångsamling. Öppna förskolan ger ett stort utrymme till barn och vuxnas kreativitet och möjlighet till gemenskap med andra föräldrar och barn. Här erbjuds fika till självkostnadspris.

Öppettider öppna förskolan:
Måndagar 9.30–12.00
Fredagar 9.30–12.00

Till öppna förskolan krävs ingen föranmälan.

Babycafé

Till babycaféet är föräldrar och barn noll till ett år välkomna. Babycaféet ger dig som förälder möjlighet att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och känna gemenskap med andra föräldrar och barn. Här erbjuds fika till självkostnadspris.

Öppettider babycafé:
Måndagar 13.00–14.30
Torsdagar 9.30–12.00

Till babycaféet krävs ingen föranmälan.

Råd och stöd till föräldrar och familjer

Till familjecentralen kan du vända dig om du behöver råd och stöd i föräldraskapet. Familjecentralen arbetar på uppdrag av föräldrar och är alltid kostnadsfritt samt utan registrering. Familjecentralen erbjuder föräldrastöd som är individuellt anpassad till din situation. Nedan hittar du de insatser som finns att söka till för föräldrar och familjer, i Sunne kommun.

Föräldrastöd genom samtal och direkthandledning

Gravida och föräldrar till barn upp till 18 år är välkomna att boka tid hos Familjecentralens socionom för enskilda träffar. Fokus i samtalen läggs utifrån behov och önskemål från föräldern. Även direkthandledning kan ges där socionom ger råd och stöd i samspelssituationer mellan förälder och barn.

För att boka tid, kontakta Ant Styffe Maria 

Barnhälsoteam – stöd och rådgivning kring ditt barn och din föräldraroll

Till barnhälsoteamet kan du som vårdnadshavare vända dig när du har behov av stöd och rådgivning kring ditt barn och i din föräldraroll. Barnhälsoteamet finns för dig med barn mellan 0–6 år.

Det kan gälla frågor som rör barnets mående och beteende i förskolan och i hemmet. Med målet att skapa en positiv utveckling genom att förebygga tidigt.

Barnhälsoteamet – en samverkan

Barnhälsoteamet sker i samverkan mellan förskola, barnhälsovård (BHV) och förebyggande socialtjänst.

I teamet ingår samordnaren på familjecentralen, BHV sköterska, specialpedagog, du som förälder, personal från ditt barns förskola samt förskolechef. Även andra personer kan bjudas in som är viktiga för ditt barn. 

Ansökan

Om du vill ha kontakt med Barnhälsoteamet gällande ert barn finns det en särskild blankett för intresseanmälan.

Blanketten finns att ladda ner här: Ansökan till barnhälsoteamet.

Vid frågor kontakta Maria Ant Styffe

Föräldrastöd stegen – gruppverksamhet för blivande föräldrar och för föräldrar till barn 0–6 år

Stegen är en gruppverksamhet för blivande föräldrar och för föräldrar till barn 0–6 år, som vill utveckla sitt föräldraskap. Här kan du få hjälp i kontakten med ditt barn. Tillsammans försöker vi hitta det stöd som leder till förändring.

Vi träffas i en liten grupp två dagar i veckan:
Tisdagar 10.00–12.00 och fredagar 13.30–15.30

 • Vi leker och sjunger.
 • Vi hittar på aktiviteter tillsammans med barnen.
 • Vi samtalar om barns utveckling.
 • Vi samtalar om samlevnad och ekonomi samt annat som rör vårt vardagsliv.
 • Vi fikar tillsammans.
 • Vid behov kan du/ni få enskilda samtal.
 • Verksamheten är placerad i familjecentralens lokaler.

Ansökan

Kontakta Ant Styffe Maria och berätta om din situation, skriva ett brev eller skicka mail.
Din BVC-sköterska, barnmorska, personal på ditt barns förskola eller din socialsekreterare kan också förmedla kontakten.

"Marte meo" – en samspelsbehandling för att stödja föräldrar

Marte meo är en form av samspelsbehandling som ska stödja föräldrar i sin föräldraroll. Syftet är att kunna se, förstärka och sätta ord på det som fungerar bra i samspelet med barnet och som föräldern/personalen kan göra mer av.

En samspelsinriktad behandlingsmetod

Marte meo är en pedagogisk metod där man använder sig av videokamera och filmar korta samspelssekvenser mellan barn och föräldrar/personal. Terapeuten analyserar vad i samspelet som leder till en positiv utveckling. 

”Marte Meo" är latin, och kan fritt översättas till "av egen kraft" och syftar till den vuxnes förmåga att stödja barns utveckling och barns förmåga att söka den vuxnes stöd.

Exempel på frågeställningar som man kan arbeta med är:

 • hur kan vi vuxna hjälpa barnet att utveckla sin förmåga till samspel?
 • hur bemöter vi vårt barns ilska?
 • hur får vi vårt barn att lyssna på oss?
 • hur kan vi få bättre matsituationer/sovrutiner?
 • hur kan jag förstå mitt barn bättre?

Ansökan

Behandlingen är kostnadsfri. Ansökan till Marte Meo behandlingen görs genom att kontakta Ant Styffe Maria

Funktionell familjeterapi – insats för hela familjen

Funktionell familjeterapi (FFT) är en insats för hela familjer där det finns barn eller ungdomar i ålder 11–18 år som uppvisar problem av olika slag.

Det kan handla om till exempel hög skolfrånvaro, trots, aggressivitet, kriminalitet, missbruk och/eller där det finns en risk för placering av barnet/ungdomen utanför hemmet.

Så här funkar det

FFT är en behandlingsmetod som oftast involverar samtliga familjemedlemmar genom 8 till 13 sittningar. Antal sessioner varierar och görs upp tillsammans med terapeuten. Behandlingen sker oftast inom verksamhetens lokaler. Längden på samtalen varierar från 30–60 minuter.

FFT bygger på att fånga och utveckla familjens styrkor, resurser och förmågor. Terapeuten arbetar med positiva omformuleringar och förhållningssättet präglas av acceptans och respekt. FFT kan vara hjälpsamt för att strukturera om bristande kommunikation inom familjen.

Målet är att familjen ska hitta nya sätt att hantera olika situationer som uppstår i eller utanför hemmet, så att den unge och familjen ska kunna leva ett bra liv tillsammans utan konflikter, droger, kriminalitet och skolproblem.

Funktionell familjeterapi är rekommenderad av socialstyrelsen, den är manualbaserad och kostnadsfri.

Ansökan

Anmälan till funktionell familjeterapi görs genom att kontakta Ant Styffe Maria