Sunne kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingar i åldern 14-18 år.

Sunne kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot asylsökande barn och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Avtalet förhandlas om med jämna mellanrum och just nu har Sunne kommun avtalat om 60 asylsökande barn och 40 som har uppehållstillstånd (PUT). Barn som får PUT blir kommunskrivna och likställs med andra kommuninvånare.

Barnen/ungdomarna utreds och placeras av kommunens socialtjänst, i familjehem, hos anhöriga eller på på HVB-hem (hem för vård och boende för barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj).

På ett HVB-hem finns personal som lär barnen/ungdomarna att sig sköta ett hem, träna svenska, hitta olika fritidsaktiviteter och knyta kontakter i det svenska samhället. HVB-hemmen står under tillsyn av IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Barn har rätt till trygghet och utveckling

Kommunens socialtjänst har skyldighet att tillgodose dessa barns behov av stöd för en gynnsam utveckling och att ta ansvar för dem på samma sätt som för andra barn som är i behov av särskilt stöd.

Barn har rätt att gå i skola. Därför slussas ensamkommande barn/ungdomar så snabbt som möjligt in i skolan i Sunne.

Barn har rätt till en vuxen som finns till för dom och tar vara på deras behov. Eftersom ensamkommande barn inte har någon vårdnadshavare i Sverige får de en god man förordnad genom Överförmyndaren i Sunne.

Kommunen arbetar utifrån ett salutogent perspektiv. Det innebär att vi ser ungdomarna som resursstarka individer som vill bli självständiga i det svenska samhället och som är beredda att kämpa för att uppnå det.

Det innebär att vi anser att ungdomarna har ett behov att utvecklas i en miljö där de kan uppleva en känsla av sammanhang; tillvaron skall vara begriplig, hanterbar och meningsfull.

Kommunens uppgift är att tillsammans med övriga aktörer i Sunne kommun hjälpa dessa ungdomar till ett självständigt liv i Sverige.

 

Kontakt

Individ och familjeomsorg
Tel: 0565-162 60
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Tina Fager
1:e Socialsekreterare vuxna
E-post: tina.c.fager@sunne.se
Tel: 0565-168 15, 076-105 26 67
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne