På de här sidorna finner du information om stöd och hjälp till barn och unga som till exempel funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Även ungdomsmottagning, stöd till familj och anhöriga samt ensamkommande flyktingbarn hittar du här.

Till vänster under stöd till barn och ungdom kan du klicka vidare för att se olika stöd som finns. 

Varje kommun har ansvar för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. 

Två lagar reglerar det stöd du kan ansöka om 

  • Socialtjänstlagen, SoL. Via SoL kan olika fomer av stöd beviljas, ex kontaktperson, kontaktfamilj. Föräldrautbildning enligt Komet erbjuds också via socialtjänsten. Här kan du få mer information om SoL.
  • Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Inom LSS har barn och ungdomar rätt att söka insatser som råd och stöd, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidshem eller stödfamilj, korttidstillsyn och bostad med särskild service för barn och ungdomar. LSS-lagen är en rättighetslag vilket innebär att alla insatser är frivilliga. Här kan du få mer information om LSS lagen.          

Vi kan bli bättre

Har du idéer eller förslag på kvalitetsutveckling/kvalitetsarbete? Delge oss dina tankar och idéer genom att fylla i och skicka in vårt formulär för synpunkter och förslag här på vår hemsida: länk till lämna synpunkter och förslag.

Akuta sociala ärenden och socialjour

Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

  • Ring 160 00 eller 162 60: vardagar fram till kl 16
  • Ring 112 vid akuta situationer, övriga tider eller efter kl 16

Stäng sidan snabbt