Tillsyn, kontroll och överförmyndare

Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarnämndens kansli handlägger nämndens ärenden. Överförmyndaren utreder också behov av god man och förvaltare.

Överförmyndarnämndens uppdrag

Syftet med tillsyn och kontroll är att förhindra att myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt eller omyndiga barn, inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarnämndens uppdrag är att se till att den enskildes tillgångar används till hans eller hennes nytta och att övriga tillgångar är tryggt placerade.

Nämnden har i uppdrag att utreda behov av god man eller förvaltare samt att föreslå en lämplig person till uppdraget.

En annan viktig funktion är att ha tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen sker bland annat genom granskning av de ekonomiska redovisningar som gode män, förvaltare och i vissa fall förmyndare är skyldiga att varje år lämna till överförmyndaren.

I ärenden där nämnden fattar beslut är det tjänstemän på överförmyndarenheten som ansvarar för utredningen. Nämnden har i vissa ärenden överlämnat rätten att fatta beslut till tjänstemännen. Vissa beslut fattas alltså av nämnden och vissa av enskilda tjänstemän på överförmyndarenheten.

Överförmyndarnämnden i Sunne 

I  Sunne består överförmyndarnämnden av tre ledamöter och tre ersättare. Här kan du läsa om vilka ledamöterna är i Sunne kommuns överförmyndarnämnd. 

Överförmyndarnämndens kansli

Handläggare på överförmyndarnämndens kansli ansvarar för ärendehantering och administration. Läs mer om överförmyndarnämndens kansli här.