God man, förvaltare, förmyndare

En person som inte själv kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sina egna angelägenheter har rätt att få hjälp av en god man, förvaltare eller förmyndare.

God man

En god mans huvudsakliga uppgift är att vara den hjälpbehövandes ställföreträdare i framförallt ekonomiska och rättsliga frågor. Godmanskap är frivilligt.
Här kan du läsa mer om god man.

God man för ensamkommande barn och ungdom

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer till Sverige utan sina föräldrar och söker uppehållstillstånd ska snarast få en god man som träder i vårdnadshavare och förmyndares ställe.
Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara god man för ensamkommande barn

Förvaltare

En förvaltare ska utses i vissa fall när det inte är tillräckligt med en god man. Det kan vara när en person inte har någon insikt om sin svåra situation och riskerar att fara illa, vara till skada för sig själv eller att bli utnyttjad.
Här kan du läsa mer om vad förvaltarskap innebär.

Förmyndare

Med förmynderskap avses i allmänhet förvaltningen av barns egendom. Det är förmyndarens skyldighet att förvalta barnets tillgångar och företräda denne i angelägenheter som rör tillgångarna.
Här kan du läsa mer om vad förmyndarskap innebär.