Du som är god man

Arbetet som god man varierar beroende på den situation som din huvudman är i. I många fall handlar det om att betala räkningar, se till att fickpengar finns tillgängliga och att kontrollera att den du hjälper har det bra.

Målet för gode mannen bör vara att försöka skapa så bra livskvalitet som möjligt för sin huvudman utifrån hans eller hennes ekonomiska och personliga situation. Det är viktigt att komma ihåg att gode mannen inte övertar den enskildes rättshandlingsförmåga. Det betyder att det finns ett krav på samtycke från den enskilde då du som god man ska göra en rättshandling för din huvudmans räkning.

Det är tingsrätten som beslutar om vilket uppdrag du som god man ska ha gentemot din huvudman. Tingsrätten kan besluta om tre olika uppdrag:

 • bevaka rätt
 • förvalta egendom
 • sörja för person

Exempel på vad som kan ingå i uppdragen

Bevaka rätt 

 • Begära insatser enligt lagen om stöd och service för funktionshindrade. Exempelvis personlig assistent, kontaktperson eller särskilt boende.
 • Ansöka om bostadstillägg, handikappersättning, försörjningsstöd, fondmedel eller andra bidrag.
 • Deklarera
 • Sälja fastighet eller bostadsrätt.
 • Ansöka om boende/vårdplats.
 • Företräda huvudmannen vid boutredning och arvskifte.
 • Kontrollera att boendets kassabok och kvitton för fickpengar eller hushållspengar stämmer.

Förvalta egendom

 • Betala hushållsräkningar, eventuellt tillsammans med huvudmannen.
 • Lämna över ”fickpengar” med lämpligt mellanrum
 • I samråd med huvudmannen placera om tillgångar, sälja fast eller lös egendom, köpa möbler m.m.
 • Upprätta en budget.
 • Ordna skuldsanering, göra upp avbetalningsplaner för skulder m.m.

Sörja för person

 • Bevaka att huvudmannen får nödvändig vård och omsorg.
 • Hålla kontakt med hemtjänst och vårdpersonal om huvudmannens behov.
 • Engagera frivilligorganisationer som Röda Korset, församling, ledsagare.
 • Hålla regelbunden kontakt genom bland annat personliga besök.
 • Medverka till att dagvård eller andra aktiviteter kan ordnas.
 • För psykiskt sjuka - ”puffa på” och uppmuntra efter förmåga.

I samråd med huvudmannen

Att gode mannen samråder med huvudmannen är ett krav för alla åtgärder utom betalning av löpande hushållsutgifter. I viktiga frågor ska man även samråda med make eller sambo. Vissa åtgärder som fastighetsförsäljning eller arvskifte kräver överförmyndarnämndens godkännande för att bli giltiga.

Vad ska en god man/förvaltare inte göra?

 • Ska inte handla dagligvaror, mata, städa, putsa fönster
 • Ska inte ersätta den professionella vårdens insatser
 • Behöver inte besöka huvudmannen mer än två gånger per månad för att lämna fickpengar.
 • Det är inte obligatoriskt att följa med på läkarbesök och liknande men är givetvis tillåtet om man frivilligt vill göra det.
 • Ska inte vara förmyndare eller vårdnadshavare för huvudmannen
 • Får inte ta på sig att uppfostra huvudmannen
 • Får inte bestämma vad som ska köpas eller inte köpas. Huvudmannen styr efter förmåga över sina pengar och fattar själv beslut. Om huvudmannen inte har beslutsförmåga har gode mannen sista ordet. Den förmågan bedöms av läkare.
 • Den som är förvaltare bestämmer normalt ensam i alla ekonomiska frågor.

Begränsat innehåll då fullmakt finns

I vissa fall kan ett uppdrag begränsas exempelvis om ekonomihanteringen redan fungerar via en fullmakt. Det är viktigt att fullmakten är skriven innan huvudmannen på grund av sin sjukdom eller andra omständigheter har förlorat förmågan att fatta beslut. Beslutsförmågan bedöms av en läkare.