Förmyndare

En vårdnadshavare är normalt förmyndare och som sådan ska man också förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets vårdnadshavare och förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Vad händer om en omyndig ärver pengar, får en försäkringsutbetalning eller en brottsskadeersättning?

När en omyndig tack vare arv eller testamente har fått pengar som är mer än ett prisbasbelopp, 48 300 kronor för 2022, eller om personen har särskild överförmyndarkontroll, ska utbetalaren sätta in pengarna hos bank eller kreditmarknadsföretag, med överförmyndarspärr.

Ovanstående gäller även vid försäkringsutbetalning till den omyndige eller om en omyndig får en brottskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

Vad gäller om ett barn har mycket pengar?

Om en omyndigs tillgångar överstiger åtta (8) prisbasbelopp, 386 400 kronor för 2022, ska föräldrarna lämna in en förteckning över barnets tillgångar till överförmyndarnämnden.

Därefter ska föräldrarna varje år lämna in en årsräkning över hur barnets tillgångar har förvaltats under året till överförmyndarnämnden.