Tätortsnära skog, naturvårdsprojekt

En plan för skötsel av tätortsnära skog i Sunne är framtagen 2014-2017 med hjälp av Lokala Naturvårdssatsningen (LONA), statliga projektmedel för naturvårdsåtgärder. En del i arbetet med att nå miljömålen.

Projektet pågick till 2017.

Projektbeskrivning

Skötselplanen omfattar kommunens mark- och skogsinnehav i Sundsbergsområdet (200 hektar) och Åmbergskogen (40 hektar). De båda tätortsnära skogarna är mycket populära besöksområden för Sunnes invånare och för turister.

Syfte med projektet

Syftet är att skogens sociala värden och naturens värden sätts i centrum vid förvaltningen av de tätortsnära kommunala skogarna, och att skogsproduktionen blir underordnad dessa värden.

Skötselplan

Skötselplanen utgör underlaget för kommunens skogsförvaltare i de praktiska skogliga åtgärderna där tillgänglighet till naturen ska värderas högt tillsammans med utveckling och bevarande av natur och sociala värden. Planen har koppling till övergripande styrdokument inom kommunen.

Bakgrund till projektet tätortsnära skog

De fasta anläggningarna i områdena som grillplatser, sittmöbler, bänkar och till viss del skyltning av leder är kraftigt eftersatta (Värmlandsleden/Sundsbergsleden undantagen). Både fasta anläggningar och skogsskötsel har varit eftersatt under många år, vilket ändras med den nya planen.

När det gäller skogsskötseln så är den framför allt inom Sundsbergsområdet eftersatt och här finns stora behov av åtgärder i olika former. Inom båda områdena är växtligheten kraftig och behovet av återkommande åtgärder är därför stort. Potentialen att skapa mycket attraktiva besöksområden för rekreation och friluftsliv som gynnar kommuninvånare med olika slags behov och förutsättningar är stor i båda områdena.

De naturvärden som finns idag är kopplade till de äldre barrdominerade skogarna. På sikt kan dock flera områden utveckla höga naturvärden kopplat till löv, ädla lövträd och död lövved i olika former. Framförallt gäller detta Sundsbergsområdet där naturvärdena även är knutna till den hyperitpåverkan som finns. Detta i kombinationen med det rörliga markvatten som finns inom området gynnar många arter knutna till markskiktet som kärlväxter, marksvampar och mossor.