Naturvård

Det ekologiska samspelet är känsligt och det är viktigt att vi tar hand om naturen så att det ekologiska samspelet kan fortgå. Naturvårdsarbete är ett miljömålsarbete där Sunne kommun arbetar löpande med naturvård, bland annat i samarbete med Skogsstyrelsen.

Naturvård handlar till exempel om att utveckla grönområden och tätortsnära skogsområden för att möta människans behov av att använda naturen och det som naturen ger. Det handlar också om att bevara en biologisk mångfald och i vissa fall skydda den mest värdefulla naturen, växter och djur.

Naturen bidrar till rekreation, bevarandet av biologisk mångfald och ger nytta för samhället genom så kallade ekosystemtjänster.

Sociala och ekologiska värden

Att vi ska vårda den natur vi har i vår närhet kan tyckas självklar ur klimatsynpunkt, där vi kan gynna den biologiska mångfalden och minska utsläpp av skadliga artiklar. En annan viktig del är att vi som människor mår bra av att vara i naturen, att vistas i exempelvis skogar ökar vår folkhälsa. Även parker och torg i mer urbana miljöer är viktiga mötesplatser, som skapar möjligheter för människor att medverka och vara delaktiga.

Våra naturvårdsprojekt är därför viktigt både för klimatet och de ekologiska värdena, och för de sociala värdena.