Naturvård

Det ekologiska samspelet är känsligt och det är viktigt att vi tar hand om naturen så att det ekologiska samspelet kan fortgå. Naturvårdsarbete är ett miljömålsarbete där Sunne kommun arbetar löpande med naturvård, bland annat i samarbete med Skogsstyrelsen.

Logotyp för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Våra naturåtgärder

Vi värdesätter vår natur högt, och har därför en åtgärdsplan för hur vi ska vårda, bevara och utveckla de natur- och kulturvärden som finns på kommunens mark.

För vårt arbete får vi stöd av Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Det här gör vi

Avverkning av barrträd med syftet att öka andelen lövskog i området. Åtgärden bedöms även ha positiv inverkan på rekreationslivet då landskapet öppnas upp. Området utgör en mycket populär plats för motionärer i nära anslutning till Sunne tätort.

Åtgärden skapar en lövskog där fortsatt rekrytering och återväxt av både triviallöv samt ädellöv förväntas och gynnas fortsatt. Detta bedöms vara till förmån för hotade arter knutna till denna landskapsbild. En ökad biologisk mångfald i området förväntas successivt. 

Miljöinvesteringen har utförts i det tätortsnära Sundsbergsområdet, som ligger i nära anslutning till Selma SPA. Sundsberg som är ett välkänt rekreationsområde och ett av Värmlands främsta besöksmål.

Därför är naturvård viktigt

Naturvård handlar till exempel om att utveckla grönområden och tätortsnära skogsområden för att möta människans behov av att använda naturen och det som naturen ger. Det handlar också om att bevara en biologisk mångfald och i vissa fall skydda den mest värdefulla naturen, växter och djur.

Naturen bidrar till rekreation, bevarandet av biologisk mångfald och ger nytta för samhället genom så kallade ekosystemtjänster.

Sociala och ekologiska värden

Att vi ska vårda den natur vi har i vår närhet kan tyckas självklar ur klimatsynpunkt, där vi kan gynna den biologiska mångfalden och minska utsläpp av skadliga artiklar. En annan viktig del är att vi som människor mår bra av att vara i naturen, att vistas i exempelvis skogar ökar vår folkhälsa. Även parker och torg i mer urbana miljöer är viktiga mötesplatser, som skapar möjligheter för människor att medverka och vara delaktiga.

Våra naturvårdsprojekt är därför viktigt både för klimatet och de ekologiska värdena, och för de sociala värdena.