Sjöar och vattendrag

I Sunne rinner sjön Fryken genom kommunen, och runt omkring finns det flera mindre sjöar och vattendrag. Vattenkvalitén påverkas både naturligt av berggrundens sammansättning och av oss människor via utsläpp från exempelvis jord- och skogsbruk, avlopp och industrier.

Våra sjöar är viktiga för att bevara kommunens rika natur- och djurliv, och är värdefulla för oss som invånare som vill nyttja sjöarna för att fiska eller bada. Vi bär alla ett ansvar för att hålla våra sjöar rena och friska.

Kommunens sjöar

Den större delen av kommunens sjöar och vattendrag avrinner mot Frykensjöarna och vidare till Norsälven. Vattenkvalitén är generellt sett ganska bra, med en god motståndskraft mot försurning i Frykensjöarnas södra delar, men något sämre i de norra. Motståndskraften beror på att sjöarna är naturligt näringsfattiga, vilket förebygger övergödning och försurning. De högre halterna norröver beror framför allt på lokala utsläpp. Björka älv har haft bland de högre näringshalterna, Sunne kommun har därför genomfört ett naturvårdsprojekt för att minska övergödningen. Läs mer om naturvårdsprojektet vid Björka älv.

Algblomning

När planktonalger på kort tid växer kraftigt och bildar stora populationer kallas det algblomning. Det kan ske naturligt vid starkt solljus och svag vind. Det kan också ske av mänsklig påverkan, som vid utsläpp av exempelvis fosfor som bidrar till övergödning.

Under senare år har algblomning förekommit till och från i flera sjöar, inte minst i Fryken. Även om det går att bada i vatten med algblomning, är det inget vi rekommenderar. Vid bad behöver du se till att inte svälja något vatten samt att du även bör duscha efteråt. Algerna kan orsaka hudirritationer och du kan få en förgiftning som orsakar illamående och feber. Det är viktigt att du uppsöker läkare om du påvisar symptom. Detsamma gäller för boskap och husdjur, som då behöver veterinärvård så fort som möjligt.

Kvicksilverhalt i gädda

Under perioden 1992–2017 undersökte miljö- och byggenheten på Sunne kommun kvicksilverhalten i gäddor. Detta då det visade sig finnas mycket höga halter kvicksilver i vissa sjöar i början av 1990-talet, och då gäddan befinner sig högst i näringskedjan i en sjö har den därmed högst halter och lämpade sig för undersökningen. Halterna har sedan dess sjunkit och befinner sig på en stabil nivå.

De höga halterna av kvicksilver beror på gamla utsläpp och försurning som lakar ur upplagrat kvicksilver i marker och sediment.

Läs rapporten om kvicksilverhalt i gädda.