Björka älv, naturvårdsprojekt

Projektet Björka älv var ett naturvårdsprojekt som pågick fram till 2021. Syftet var att minska näringsläckaget till Björka älv och Frykensjöarna, för att minska övergödning och öka vattenkvaliteten.

Projektet pågick till 2021.

Projektbeskrivning

För att förbättra vattenkvaliteten och återskapa god ekologisk status behöver utsläppen av näringsämnen, framför allt från avlopp och gödsel, till Björka älv minska med minst 1000 kg fosfor årligen. Det ställer ökade krav på både myndigheter och markägare att hitta nya samverkansformer för resurseffektivt åtgärdsarbete.

Åtgärdsarbete behöver ske i hela avrinningsområdet för att nå god vattenkvalitet. Ett lyckat miljöprojekt för bättre vattenkvalitet kan ge friskare vatten, förbättrad livsmiljö för vattenberoende arter och kan i sin tur ge andra mervärden som förbättrat fiske.

Under 2012 och 2013 har vi haft kunskapsuppbyggnad, vattendragsvandring och samråd med olika nyckelaktörer. Det senaste samrådsmötet hölls vid lokala LRF-mötet 130529 med fokus på näringsämnen, dikning och strukturkalkning. Du som är intresserad av att delta i samrådsgrupp Björkaälv är välkommen att kontakta oss.

Detta kan du som markägare medverka till

 • Upprustning av enskilt avlopp så det klarar dagens lagkrav (trekammarbrunn och efterreningssteg).
 • Välja fosfatfria disk- och tvättmedel.
 • Bidra med intresse och kunskaper i dialog-samverkan runt vattendraget.
 • Strukturkalkning på jordbruksmark.
 • Lämna intresseanmälan till att anlägga småvatten eller närsaltsfällor.
 • Lämna skyddszoner intill vattendrag.
 • Undvika körskador intill vattendrag.

Detta kan kommunen medverka till

Kommunen jobbar med miljölagstiftningen genom prövning, tillsyn och vägledning.
Vi har antagit lokala miljömål och arbetar för att uppnå berörda nationella miljömålen:

 • Ingen övergödning
 • ett rikt växt- och djurliv
 • levande skogar
 • levande sjöar och vattendrag.

Vi deltar i kunskapsuppbyggnad, förebyggande informationsarbete och samordnar olika miljöinsatser för att nå god livsmiljö för alla. Vi kan även stödja markägare i ansökningar för olika vattenvårdsåtgärder hos andra myndigheter.