Om du ska gräva eller borra i mark som ägs av kommunen ska du ansöka om tillstånd, det finns krav på hur arbetet ska utföras. Grävtillståndet ska vara klart innan du börjar grävarbetet. E-tjänst för ansökan om grävtillstånd hittar du här.

Ansökan om grävtillstånd

Vid schaktning i allmän platsmark skall alltid ansökan göras, det vill säga innan du börjar grävarbetet ska du ha fått kommunens grävtillstånd.
Till e-tjänst för ansökan om grävtillstånd

Vi har en handläggningstid på fem dagar. 

När arbetet är slutfört ska utföraren maila kommunens kontaktperson för anmälning att arbetet är klart. Se rubriken kontakt

Akuta arbeten

Akuta arbeten får påbörjas omedelbart.
Exempel på akut schaktning (grävning) är vid vattenläcka, kabelbrott och värmläcka. Anmälan ska då göras senast första arbetsdag efter schaktens utförande.

TA-plan och framkomlighet i trafiken

Vid all grävning ska skyltar och avstängningsmaterial finnas på plats. I regel har entreprenören sådant material, det tillhandahålls inte av kommunen.

Om grävarbetet ska utföras i gatumiljö och påverkar framkomligheten för trafikanter ska alltid en TA-plan (trafikanordningsplan) lämnas in till kommunen.
En TA-plan innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. På Trafikverkets webbplats hittar du information och e-tjänst för ansökan.
Länk till Trafikverkets webbsida 
Trafikverket ska godkänna din TA-plan innan du skickar in den till kommunen.

Information till dig som är entreprenör

Ansvarsfrågor

 • Vid alla grävarbeten är du skyldig att ta hänsyn till kablar, rör och liknande i marken, detta kontrollerar du via www.ledningskollen.se
 • Sökande och personal som utför grävarbeten är vid varje ingrepp ansvariga för att TA-plan samt Handbok På Arbete Väg- lokalt regelverk för allt arbete på kommunala gator och vägar följs.
 • Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser skall allt arbete utföras enligt senaste AMA-föreskriften för anläggningsarbeten samt tillämpliga delar av AB 92
 • All personal ska ha giltig utbildning i Arbete på väg samt utmärkningsansvarig.
 • Företaget som söker och erhåller grävtillstånd har ansvar för att säkerhetsföreskrifter följs för att förhindra olyckshändelser i samband med arbetena och ansvarar för eventuella skador som blir i väg- och parkområde på grund av markarbetena.
 • Ansvarig beställare/entreprenör är skyldig att utföra snöröjning och sandning på provisoriska förbifarter i anslutning till arbetsplatsen.
 • Utföraren ansvarar för allt underhåll av schaktytan från byggstart till slutbesiktning.

För grävning i väg och gångbanor gäller

Vid återställning efter arbetet ska återfyllning ske till tidigare nivåer med ursprungligt material i ursprungliga tjocklekar. Uppläggning av eller borttransport av material utförs enligt anvisningar. Beställning av asfaltering ska göras snarast efter avslutat arbete. En avgift för framtida underhåll tas ut på 25% av fakturan.

 • Asfalt avlämnas på anvisad plats och ska vara fri från sand och grus.
 • Schaktmassor som kan återvinnas sorteras före återfyllning.
 • Överbyggnader med grusmaterial: gångbanor ca, 500 mm och körbanor ca, 600-800 millimeter.
 • Packningar ska göras enligt anläggnings-AMA-07.

Mer om körbanor

 • Utgör schaktbredden mer än 60 % av körbanan ska hela bredden beläggas.
 • På körbanor med nyare beläggning än 5 år skall minst 1/2 bredden asfalteras. Ytor som ska beläggas ska kantskäras på den eller de sidor som inte ansluter till kantsten eller tomtgräns. Vid förläggning eller korsning av körväg ska schakten spetsas mot befintliga ytor med en släntlutning på 1:2 enligt AMA anläggning 13 CBB.12, varefter ytan beläggs med motsvarande asfalttjocklek som befintlig väg och kantskärs minst 30 centimeter utanför släntkrön.

Mer om gång- och cykelvägar

 • I gång-och cykelväg, trottoarer, gångbaneutrymme som är smalare än 1,50 ska hela ytan beläggas.
 • I gång- och cykelväg, trottoarer, gångbaneutrymme som är bredare än 1,50 meter ska grävning ske i anslutning till endera sidan av ytan, därefter ska ytan beläggas 2,0 meter från exempel kantsten eller tomtgräns.
 • Är topp beläggning nyare än 5 år skall hela bredden på gångbanor och cykelvägar asfalteras.

För grävning i park- och naturmark gäller

Parkytor återställs till befintligt skick med erforderliga tjocklekar på respektive växtbädd om inget annat avtalats.
Vid all slags ledningsarbete ska special hänsyn tas till växtlighet. Ska arbetet bedrivas innanför trädets dropp zon det vill säga trädkronas utbredning, ska detta anges i ansökan.
Avverkning av träd och buskage får ej ske utan tillstånd. Träd som av någon anledning måste tas bort ska ersättas med minst ett (1) nytt träd. Bedömning görs av områdesansvarig på Trafik och-park. Även buskar som tas bort ska ersättas med nya buskar. Eller en avgift kan tas ut.

Gräsytor ska luckras. Jord ska läggas ut så att växtbädden inte packas. Omedelbart före sådd av gräsytor ska jordytan justeras. Växande ogräs ska tas bort. Som minst ska mängden 3 kg gräsfrö per 100 kvm användas. Efter färdig grässådd ska ytan vältas med gallervält. 

Sten, grovgrus och andra främmande föremål ska avlägsnas. Jordklumpar större än 50 mm ska sönderdelas eller avlägsnas.
Tillåten sjunkning i schaktad grönyta efter återställning är högst 20 mm. Tillåten överhöljnings är högst 20 mm.  

Kontakt

Leif Jansson
Enhetschef
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne