Sunne kommun har ett övergripande ansvar för trafiksäkerheten i kommunen och fortsätter varje år med att bygga ut gång- och cykelvägnätet för ökad säkerhet i trafiken. Du kan också bidra till en bättre trafikmiljö.

I Sunne tätort har  hastigheten sänkts till 40 km/h, vilket också inkluderar Storgatan, från 1 juni 2016. På de gator som har 30 km/h fortsätter detta att gälla. Läs hastighetsplanen i sin helhet. Den finns i högermarginalen.

Stenbro

Sikt längs vägen, i korsningar och vid utfarter är också viktig för trafiksäkerheten och varje år skadas människor i onödan på grund av skymd sikt. Du som tomtägare kan hjälpa till genom att sköta din växtlighet som ligger nära vägen.

Nollvisionen

Nollvisionen antogs hösten 1997 av riksdagen. Den innebär att ingen människa ska behöva dö eller bli svårt skadad i trafiken.

Nollvisionen som antogs av riksdagen är egentligen summan av alla människors nollvisioner.
Ingen vill att någon i den egna familjen, släkt eller vänner ska dö eller skadas.
Olyckor kommer att inträffa på grund av den mänskliga faktorn, men genom olika åtgärder kan vi se till att ta bort det skadliga våldet.

Vi börjar med föraren. Du som förare tar ansvar för din körning, använder bilbälte, håller hastigheten och avståndet till framförvarande fordon samt kör nykter.
Vidare måste bilar och vägar byggas säkrare så att du inte skadas vid en eventuell olycka.
Om en olycka skulle inträffa och du blir skadad då måste räddning, vård och rehabilitering fungera så bra, att du känner dig normal igen efter tre veckor.
Detta är tankarna bakom nollvisionen. Ställer du upp på dem?

Hastighet

Hastigheten är avgörande för vilka följder en olycka får.
En oskyddad människa i trafiken (fotgängare) klarar, i de flesta fall, av det våld som en påkörning i 30 km/h innebär. Däremot dör åtta av tio vid en påkörning i 50 km/h.

Om man ser till vad kroppen tål när den sitter skyddad i en bil, går den kritiska gränsen vid 70 km/h. Få överlever en krock i 90 km/h. Krafterna som utvecklas vid en krock kan jämföras med de påfrestningar som din kropp skulle utsättas för vid ett fritt fall från olika höjder.
En krock i 50 km/h utan bälte motsvarar ett fall från tredje våningen i ett höghus. Få utav oss skulle hoppa från denna höjd och försöka ta emot oss, men förvånansvärt många åker utan bälte.

I och med att du ökar farten kommer du även att förlänga reaktions- och bromssträckan samt stoppsträckan. Normalt tar det en sekund att reagera och flytta foten till bromsen. Färdas du i 30 km/h är stoppsträckan 12 meter, det vill säga då du står stilla.
Ökar du hastigheten till 50 km/h förlängs stoppsträckan till 27 meter.

Fundera över följande exempel:
Du kommer körande i 30 km/h och upptäcker ett barn vid vägen. Plötsligt springer det ut i gatan. Du hinner precis stanna.
Om du däremot kör i 50 km/h och upptäcker barnet på samma ställe, så hinner du inte ens bromsa utan träffar och kör på barnet i 50km/h vid den punkt då du i 30km/h stod stilla!

Bälte/Bilens inre säkerhet

Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Använd det alltid med hänsyn till dig själv och dina medpassagerare.
Du har säkert hört uttrycket om elefanter i bilen. En person som väger 70 kg motsvarar cirka 3 ton i krockvikt vid 50 km/h. Detta innebär att en obältad person i baksätet kan döda den som sitter framför.

Enligt lag ska alla barn som är kortare än 135 cm använda särskild skyddsanordning: babyskydd, bilbarnstol, bältesstol/kudde.
Barn ska åka bakåtvänt (i skyddsanordning) så länge det är möjligt. En bakåtvänd stol tar emot de våldsamma krafterna vid en kollision och skyddar barnets känsliga huvud och hals.

Använd aldrig babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde på plats försedd med krockkudde (airbag).
Personer kortare än 140 cm ska inte heller sitta på plats med krockkudde.
Tänk på att krockkudden är ett komplement till bilbältet. Den kan aldrig ersätta bilbältet. Om du inte använder bilbälte på plats försedd med krockkudde och den löser ut kan den orsaka svåra skador och i värsta fall död.

Tänk även på hur du har det inne i bilen!
Undvik lösa föremål. De får levande kraft vid en kraftig inbromsning eller kollision.
Det är även viktigt att lasta bilen rätt och att förankra lasten. Om du kör saker i baksätet spänn fast dem i bältet.

Alkohol

Det borde vara självklart att avstå från alkohol om man ska köra bil. Tyvärr visar undersökningar på att mer än 16 000 människor kör rattfulla varje dygn i Sverige. Motsvarande siffra för Värmland är 900/dygn. Hur många har du mött? Är det kanske rentav någon du känner som kör onykter??

När du dricker alkohol får du:
- sämre omdöme
- sämre koordination
- sämre syn
- sämre precision
- långsammare reaktioner
- ökad trötthet

Även dagen efter är prestationsförmågan kraftigt nedsatt och du bör avstå från körning även denna dag.

Straffen för rattfylleri (0,2 promille) alternativt grovt rattfylleri (1,0 promille) kan bli böter, fängelse och körkortsindragning. Det är dock i sammanhanget lindriga straff. I värsta fall kan du ha någons eller någras liv på ditt samvete.

2003 var 50% av dödsolyckorna och 75% av singelolyckorna i Värmland alkoholrelaterade.

150 människor i Sverige dödas varje år av rattfyllerister.

Alkolås är en teknik som gör att fordonet inte går att starta om föraren har alkohol i utandningsluften.
Allt fler transportföretag väljer att installera alkolås i sina fordon. Detta är ett led i att kvalitetssäkra transporterna.

Synbarhet/reflexer

Visste du att 40% av alla olyckor där gående är inblandade sker i skymning eller mörker.
De flesta sker när man korsar vägen eller gatan inom tättbebyggt område.
Använd reflex både i stan och på landsvägen! Gatubelysningen gör att du ser, men den är inte tillräcklig för att bilisten ska upptäcka dig.

Reflex betyder återsken. Reflexen återkastar 95% av ljusskenet.
Detta gör att:
När du använder reflex upptäcks du på 125 meters avstånd om bilisten använder halvljus. I helljus syns du från 300 meters avstånd.
Om du inte använder reflex och bilen kör på halvljus upptäcks du på 25 meters avstånd. OBS! att detta motsvarar stoppsträckan hos en bil som kör i 50km/h.

Placera reflexen lågt. Då gör den bäst nytta.
Utrusta även hästen, hunden och barnvagnen med reflexer.
Tänk på att byta ut reflexen med jämna mellanrum. Den förlorar sin reflektionsförmåga med tiden. Nycklar, pengar m.m. nöter mot den i fickorna.

Synbarhet handlar om att synas i trafiken. Det betyder att cykeln ska ha belysning vid färd i mörker och du ska placera ut varningstriangel vid stopp.
Kan du komma på fler exempel på synbarhet i trafiken?

Säker cykling

En säker och laglig cykel ska självklart vara utrustad med broms. Vidare ska den ha vit lykta framåt och röd baklykta vid cykling i mörker. Dessutom ska det finnas vit reflex framåt, röd reflex bakåt och orange eller vita reflexer åt sidan. En säker cykel ska även vara utrustad med ringklocka.

Vid cykling i mörker ska cykellyktan visa ett fast vitt eller gult ljus framåt som dessutom kan ses på ett avstånd av 300 meter.  Baklyktan ska ha ett fast rött ljus, men kan få avge blinkande ljus om blinkfrekvensen är minst 200 blinkningar i minuten.  Även baklyktan ska kunna ses på 300 meters avstånd. 

Moped/Moped klass I och klass II

Från 1 oktober 2009 gäller nya regler för moped. För att köra moped klass I krävs körkort med lägsta behörigheten AM och för att köra moped klass II krävs förarbevis. Mer utförlig information finns på Körkortsportalen under rubriken Jag ska ta körkort.

Körsäker bil

Gör det till en vana att göra en säkerhetskontroll av ditt fordon innan du åker.

Kontrollera:
- Belysningen. Se till att billyktorna är hela och rena
- Sikten. Vindrutan bör vara ren och helst inte sliten. Fyll på spolarvätska och byt torkarblad med jämna mellanrum. En bakåtvänd bilbarnstol på passagerarplatsen kan skymma sikten och kräver extra uppmärksamhet
- Hjulupphängning och däck: Se över däckens mönsterdjup och lufttryck
- Bromsar

Miljö

Ungefär lika många som dör i trafikolyckor i Sverige varje år, lika många dör i trafikrelaterade sjukdomar.
Trafiken är ett av våra största folkhälsoproblem.
Vägtrafiken påverkar miljön i flera avseenden. Fordonen förbrukar energi, släpper ut växthusgaser, skapar trängsel, buller, sämre luft och skador på vår natur- och kulturmiljö.
Vägnäten byggs ut och tar allt större plats på bekostnad av annan användning av marken.

Men vi har också stor glädje och nytta av trafiken. En utmaning, förutom trafiksäkerheten, är att minska trafikens negativa effekter på miljön så att trafiken blir långsiktigt hållbar.

Förslag på lösningar för att minska utsläppen:
Hastigheten påverkar utsläppen. En jämn hastighet med få accelerationer minimerar utsläppen i tätort. Lägre hastigheter ger lägre bränsleförbrukning och lägre utsläpp.

Underlätta för alternativ: T.ex. genom att anlägga separata gång- och cykelbanor samt satsa på kollektivtrafiken kan fler motiveras att låta bli att ta bilen för korta resor i stan.

Samåkning
Video- och telefonkonferenser
Eco-driving kurs
Serva bilen regelbundet, kolla lufttryck, ta av takboxen med mera.

Om du cyklar till jobbet en dag så har du minskat utsläppen från dina arbetstransporter med 20%. Dessutom har du fått motion och minskade bensinkostnader på köpet.

Kontakt

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare
E-post: elisabeth.andersson1@sunne.se
Tel: 0565-163 63
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne