Sunne kommun är ganska hårt drabbad av försurning. Därför kalkas våra sjöar och vattendrag varje år. Kalkningen samordnas av Värmlands Läns Kalkningsförbund.

Kalkningen genomförs från båt, helikopter eller via en kalkdoserare. Båt- och helikopterkalkningen genomförs under sommar och höst. 

Eldning av fossila bränslen som kol och olja medför utsläpp av svavel- och kväveföreningar som försurar mark och vatten i Värmland och Sunne. 

Berggrunden i kommunen består till största delen av gnejs som har en ganska dålig motståndskraft mot den försurande nederbörden. För att återställa och bevara det biologiska livet krävs därför att vi kalkar våra sjöar och vattendrag. Varje år sprids 2000 till 3000 ton kalk i kommunen.

Försurningen minskar

Under senare år har belastningen minskat något och naturen har visat tecken på återhämtning. Återhämtningen från försurningen går mycket långsamt och mycket tyder på att ingen påtaglig förbättring kommer att ske i sjöarna under de närmsta 100 åren. Kalkningen måste därför fortsätta under överskådlig tid.

Ekonomi och organisation

Kalkningen genomförs till största delen med statliga bidrag. En mindre del av insatsen betalas av kommunen. Länsstyrelsen fastställer kalkningens omfattning och inriktning i en kalkningsplan och Värmlands Läns Kalkningsförbund utför kalkningen.