Vattenkvaliten påverkas både naturligt av berggrundens sammansättning och av oss människor via utsläpp från exempelvis jord- och skogsbruk, avlopp och industrier

Större delen av kommunens sjöar och vattendrag avrinner mot Frykensjöarna och vidare till Norsälven. Vattenkvaliten är generellt sett ganska bra. Motståndskraften mot försurning är god i områdets nedre delar, men sämre i de övre delarna. Frykensjöarna är naturligt näringsfattiga, men vissa tecken tyder på att Övre Fryken går mot en högre näringsstatus på grund av lokala utsläpp. Bland vattendragen har framförallt Björka älv höga närsalthalter. I direkt anslutning till utsläppskällor kan man på några platser se en lokal utsläppspåverkan. Ett exempel är nedre delen av Rottnan.

I rapporterna om Norsälven (till höger under dokument) kan du läsa mer om vattenkvaliten i våra sjöar och vattendrag.

Algblomning 

Under senare år har algblomning förekommit till och från i flera sjöar, inte minst i Fryken. Det ärAlgblomning i sjö framförallt när blågrönalger blommar som du ska vara uppmärksam. Du bör då undvika bad och inte heller låta djur dricka av vattnet.

Blomning av blågrönalger kan uppstå när vi har en längre period med hög solinstrålning och svag vind, samtidigt som tillgången på näringsämnen är god.

På Badplatsens hemsida kan du läsa mer om algblomning. Länk dit finns i högerspalten.

Kvicksilver i gädda 

Miljö- och byggenheten avslutar nu den undersökning av kvicksilverhalt i gädda, som pågått sedan 1992.

I vissa sjöar var det mycket höga halter kvicksilver i gädda i början av 1990-talet som har sjunkit och därefter hållit sig på en relativt stabil nivå.

Kvicksilver i fisk har under många år varit ett problem. Höga kvicksilverhalter beror på gamla utsläpp och försurningen som lakar ur upplagrat kvicksilver ur marker och sediment. Eftersom gäddan befinner sig högst upp i näringskedjan i en sjö har den normalt högst halter.

De flesta sjöarna i Sunne kommun har måttligt hög halt kvicksilver, 0,5-0,75 mg /kg gäddmuskel. En sjö har låg halt och en sjö har mycket hög halt.

Under dokument till höger kan du hämta en rapport, en sammanställning över alla åren samt diagram för de undersökta sjöarna.

Livsmedelsverket har utarbetat kostråd för intag av fisk. Det finns en länk dit i högerspalten.

Statusklassning av vatten

Vattenmyndigheten har fastställt förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för sjöar, vattendrag och grundvatten i kommunen. Vattnen ska uppfylla så kallad god status till år 2015 eller 2021.

Totalt 22 sjöar, 35 vatten-drag och 5 grundvatten-förekomster har kvalitets-bedömts i en statusklassning. 13 av sjöarna (59%) och 17 av vattendragen (49%) håller god status. Att god status inte uppnås beror för sjöarnas del i huvudsak på effekter av reglering. För vattendragen är försurnings-effekter vanligast, men även effekter av reglering och problem med övergödning förekommer.

På havs- och vattenmyndighetens hemsida kan du läsa mer om vattenbestämmelser och åtgärdsprogram med mera.

På vattenkartan kan du ta del av statusklassningen av vatten.

Du hittar länkar i högerspalten.