Bostadsförsörjningsprogram

I bostadsförsörjningsprogrammet framgår att det behövs fler bostäder, främst i form av lägenheter i flerbostadshus i Sunne tätort.

Antaget av Sunne kommunfullmäktige 2016-08-29, §114

Inledning

Det största behovet av bostäder är för äldre och nyanlända, både familjer och ensamkommande flyktingbarn. Bedömningen är att det finns ett behov av ca 100 bostäder omgående och ett årligt behov av ca 52 bostäder/år i 2 år därefter ett behov av 17 bostäder/år.

Till bostadsförsörjningsprogrammet hör en bilaga som visar hur kommunen planerar att tillgodose behovet av nya bostäder i Sunne tätort genom pågående projekt och pågående och kommande planarbeten. Det finns även i programmet en sammanställning av lediga tomter för alla tätorter i kommunen där det finns möjlighet att bygga villor.

Bostadsförsörjnings-programmet innehåller:

  • Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
  • Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.
  • Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella, regionala och lokala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Mer om hur behovet av fler bostäder ser ut och hur Sunne kommun planerar att tillgodose behovet hittar du i slutet av bostadsförsörjningsprogrammet och i bilagan. Båda dokumenten hittar du under rubriken relaterade dokument.

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.