Bostadsförsörjningsprogram

I bostadsförsörjningsprogrammet utreds vilket behov det finns av bostäder i kommunen, både idag och för framtiden. Det handlar om hur mycket som ska byggas, och vilken typ av bostäder som ska prioriteras. För att säkra möjligheten att erbjuda våra invånare boenden som passar deras behov.

Aktuellt bostadsförsörjningsprogram för Sunne

Det nuvarande bostadsförsörjningsprogrammet antogs av Sunne kommunfullmäktige den 18 december 2023, 2023-12-18 § 160.

Sammanfattning av programmet

Sunne kommun kommer enligt prognosen att öka i befolkning, prognosen räknar fram till 2032 och visar en ökande befolkning både i Sunne tätort och i kommunens alla delområden förutom två.

I och med den förväntade befolkningsökningen ökar även behovet av bostäder, där antalet bostäder enligt prognosen behöver öka med cirka 19 bostäder per år fram till 2032. Vilket innebär en ökning på totalt 191 bostäder.

Om expansioner och etableringar av företag fortsätter öka kan bostadsbehovet öka ytterligare, och bostadsförsörjningen kommer behöva anpassas därefter.

Programmet innehåller:

  • Kommunens mål för bostadsbebyggelse och utveckling av bostadsbeståndet.
  • Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.
  • Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta mål, både nationella, regionala och lokala. Samt planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Under rubriken Relaterade dokument längre ned på den här sidan finner du länken till bostadsförsörjningsprogrammet, där du kan ta del av den fullständiga informationen.