Planarbetsprogram

Kommunfullmäktige beslutar vart annat år om ett planarbetsprogram, som syftar till att prioritera vilka planeringsinsatser kommunen ska göra under en tvåårsperiod.

Planarbetsprogrammet ska inrikta kommunens planarbete, genom att prioritera planläggningsinsatser och att samordna kommunens resurser och insatser för planläggning och plangenomförande. Ett planarbetsprogram beskriver arbetet i verksamheten för planeringen i två år framåt. Planarbetsprogrammet inriktar sig till översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser.

Mål och planläggning

Våra mål och riktlinjer som ligger till grund för den fysiska planeringen finns uttryckta i flera, olika dokument. Där grundläggande mål anges i plan- och bygglagen (2010:900) och i miljöbalken (1998:808). I flera av våra kommunala planer och program formuleras mål som berör mark- och vattenanvändning, samt utformningen av den fysiska miljön. Du hittar en sammanställning av dessa samt visionerna om Sunne kommuns utveckling i vår översiktsplan, länk till dokumentet ligger längst ned på den här sidan. 

Du kan läsa mer om Sunne kommuns visioner och mål i vår kommunstrategi och miljöstrategi.