Planarbetsprogram

Ett planarbetsprogram är det första steget i en detaljplaneprocess. Vartannat år beslutar kommunfullmäktige om ett planarbetsprogram, där det visas på utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för den fortsatta planeringen under en tvåårsperiod.

Hur används ett planarbetsprogram?

Ett planarbetsprogram kan tas fram inför arbetet med exempelvis en detaljplan, för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner för ett visst område. Programmet är inte juridiskt bindande, och kan heller inte överklagas. Syftet är i stället att utreda och prioritera olika insatser, som därefter kan användas i en detaljplan, översiktsplan och områdesbestämmelser.

I planarbetsprogrammet beskrivs arbetet i verksamheten för planeringen i två år framåt.

Aktuellt planarbetsprogram för Sunne

Det nuvarande planarbetsprogrammet antogs av Sunne kommunfullmäktige den 18 december 2023, 2023-12-18 § 161.

För att ta fram prioriteringar av planarbeten har man utgått från andra styrdokument för Sunne kommun – Kommunstrategin 2014-2025, översiktsplan (2011), fördjupad översiktsplan (2022), verksamhetsplan för samhällsbyggnad (2023) och bostadsförsörjningsprogram (2023).

Sammanfattning av programmet

I programmet framgår det att planberedskapen är god i Sunne kommuns mindre tätorter, särskilt gällande villabebyggelse. I delar av de mindre tätorterna är däremot beredskapen sämre för flerbostadshus och industrimark.

Med en förväntad ökad befolkning kommer även ett ökat bostadsbehov. För att täcka det förväntade behovet av bostäder behöver 583 tomter för bostadshus i olika former planläggas. Det gäller både privatägda och kommunala tomter. Gällande industrimarken sätts en planberedskap på 27,2 hektar, vilket innefattar både kommunalägd- och privatägd industrimark.

Du finner mer information i planarbetsprogrammet, som du hittar under rubriken Relaterade dokument längre ned på den här sidan.

Mål och planläggning

De mål och riktlinjer som ligger till grund för den fysiska planeringen finns uttryckta i flera olika dokument. Grundläggande mål anges i plan- och bygglagen (2010:900) och i miljöbalken (1998:808).

I flera av våra kommunala planer och program formuleras mål som berör mark- och vattenanvändning, samt utformningen av den fysiska miljön. I vår översiktsplan kan du ta del av en sammanställning av dessa mål samt våra visioner för Sunne kommuns utveckling. Du hittar en länk till Sunne kommuns översiktsplan längre ned på den här sidan, under rubriken Relaterade länkar.