Träbyggnadsstrategi

I Sunne är bygg en av de största branscherna i kommunen, och har därför stor potential att vara en del i utvecklingen för att vi ska nå våra mål inom klimat och hållbarhet. Trä är en förnyelsebar råvara, och forskning visar även att en byggnad med trästomme har lägre koldioxidbalans än ett motsvarande hus i andra material. Med detta i åtanke antogs en träbyggnadsstrategi i kommunen.

Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-20, §97

Inledning

Ett av kommunstrategins fyra prioriterade områden är hållbar kommun. Sunne ska vara en föregångare när det gäller utveckling och användning av grön, effektiv teknik. Ett långsiktigt mål i klimatplanen är att utsläppen av fossila växthusgaser ska vara 80 procent lägre år 2050, jämfört med 1990. Vid seklets slut ska utsläppen vara nära noll.

Sunne är beläget mitt i det skogrika Värmland. Byggbranschen är kommunens näst största. Vi har goda förutsättningar att utveckla och planera för ett klimatanpassat byggande med trä som material.

Det är med denna bakgrund som träbyggnadsstrategin har arbetats fram.

Mål

  • Antal arbetstillfällen inom trä- och byggbranschen ökar med 15 procent.
  • Sunne kommunkoncern:
    2020 är 50 procent av nybyggnationen träbaserad.
    2025 är 75 procent av nybyggnationen träbaserad.
  • Möjligheten ses över att starta en eftergymnasial utbildning senast 2021 i samråd med branschen.

Definition

För att en byggnad ska definieras som träbyggnad ska stommen till huvuddelen utgöras av träbaserade material.

Slutsats