Vår byggvision handlar om att skapa en plats där vi alla trivs. Vi vill bygga ett tillgängligt och trivsamt Sunne, för att bli ännu mer attraktiv för de som bor här och de som besöker oss.
Översiktsplan
Översiktsplanen visar hur kommunen vill utvecklas under de kommande tjugo åren med fokus på markanvändningen. Översiktsplanen för hela kommunen gäller sedan 2013.
Planarbetsprogram
Kommunfullmäktige beslutar vart annat år om ett planarbetsprogram, som syftar till att prioritera vilka planeringsinsatser kommunen ska göra under en tvåårsperiod.
Cykelplan
Sunne kommun har en långsiktig cykelplan. Vartannat år revideras cykelplanen och kompletteras med inskickade förslag på gång- och cykelvägar som behövs. Med vår e-tjänst kan du skicka in ditt förslag till oss.
Träbyggnadsstrategi 2016–2021
Sunnes träbyggnadsstrategi var ett projekt som pågick under åren 2016–2021, med syftet att främja byggnationer av trä i kommunen som en del av vår hållbara utveckling. Med klimatanpassat bygge, som också ger fler arbetstillfällen.
Gestaltningsprogram i Sunne kommun
Vårt gestaltningsprogram ska användas som en vägledning för hur vårt offentliga rum ska utvecklas. Sunne kommuns centrum ska vara tillgängligt, tryggt och levande.
Bostadsförsörjningsprogram
I kommunens bostadsförsörjnings-program kan du bland annat läsa om hur behovet av bostäder i Sunne kommun ser ut och hur kommunen planerar att tillgodose behovet.