Riksintressen

Riksintressen är områden som är nationellt betydelsefulla med natur- och kulturvärden. Vilket betyder att området är unikt eller av särskild betydelse för länet, landet eller internationellt.

Riksintressen ska skyddas mot vissa åtgärder som kan innebära skada eller som försvårar möjligheten att ta del av detta område eller intresse.

Riksintressen i översiktsplanen

Sveriges kommuner ska i översiktsplanen visa hur riksintressena tillgodoses, vilket görs efter dialog med länsstyrelsen. Sunne kommuns översiktsplan visar hur kommunen vill utvecklas under de kommande tjugo åren, med fokus på markanvändningen. Översiktsplanen för hela kommunen gäller sedan 2013, och sågs över 2020 för att säkerställa att planen fortfarande är aktuell.

Karta över riksintressen

På länsstyrelsens webbplats finns en karta där du kan zooma in på önskat område, samt bocka i önskade filter, för att se om det finns skyddad natur, fornlämningar eller andra riksintressen. 

Här hittar du länsstyrelsens karta med riksintressen.