Förrättningar, avstyckning, servitut

För att ändra en fastighetsbeteckning, utbredning eller vilken typ av rättighet en fastighet har, kan du ansöka om lantmäteriförrättning.

En lantmäteriförrättning är en åtgärd med syftet att skapa eller ändra en fastighets utbredning, så som förändring av din fastighet eller dess gränser.

Det kan exempelvis vara åtgärder som:

  • Föra över mark från en fastighet till en annan
  • ändra, skapa eller ta bort en samfällighet
  • stycka av mark.

Avstyckning

När en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny, egen fastighet kallas det avstyckning. För att göra en avstyckning ska en lantmäteriförrättning först genomföras.

Läs mer om avstyckning av mark.

Servitut

För att en fastighetsägare ska ha rätten att använda en annan fastighetsägares väg, brunn eller liknande behövs servitut. Det finns två olika typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut.

  • Avtalsservitut bildas genom ett avtal mellan fastigheternas ägare
  • officialservitut bildas genom beslut från en myndighet.

Ett servitut är knutet till fastigheten, och inte till personen, vilket innebär att servitutet gäller oavsett vem som äger fastigheten. 

Läs mer om servitut.

Ansöka om lantmäteriförrättning

Vid en ansökan om lantmäteriförrättning utreder Lantmäteriet om din önskade ändring är möjlig att genomföra, för att därefter samla information och utreda ärendet. Efter utredningen fattas ett beslut, och om beslutet inte överklagas inom fyra veckor så registreras förrättningen på Lantmäteriets registerkarta.

Ansök, följ eller ändra ett ärende på Lantmäteriet.