Jord- och skogsbruksfastigheter

Sunne kommun äger drygt 2500 ha mark varav ca 1500 ha är skog. En stor del av marken är för gator, parker och andra allmänna platser där det finns detaljplaner. Den delen som inte är detaljplanerad kallas för kommunens markreserv, och ska användas till bland annat bostäder, näringsliv, handel, utbildning och service.

Vi tar hand om vår kommunala mark och skog genom att röja sly, avverka på ett ansvarsfullt sätt och plantera ny skog i enighet med skogsbruksplanen. Vid större avverkningar lämnar skogsbolag anbud till kommunen.

En del av Sunne kommuns skogsmark räknas som bostadsnära skog, läs mer om bostadsnära skog i Sunne kommun.