Förebyggande, systematiskt brandskydd

Du som äger eller nyttjar byggnader och anläggningar har ansvar för att det finns ett tillräckligt brandskydd, du ansvarar även för att dokumentera det.

Förebygga brand, hindra och begränsa skador

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska du som äger, eller har rätt att nyttja byggnader eller anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Åtgärderna kan handla om teknik, exempelvis att skaffa utrustning för brandsläckning. Det kan också vara åtgärder som rör organisationen, som till exempel utbildning och information.

Systematiskt och kontinuerligt brandskydd

För att uppfylla kraven bör du bedriva systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet dokumenteras.                     

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) har den enskilde ansvar för att själv se till att brandskyddet håller en bra nivå. I det allmänna rådet "Systematiskt brandskyddsarbete" (SRVFS 2004:3) står det att alla byggnader och verksamheter oberoende av omfattning ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd.

Det betyder att detta bland annat ska finnas:

  • en brandskyddsorganisation med brandskyddsansvarig
  • utbildningsplaner för personal
  • rutiner för kontroll, dokumentation och uppföljning av brister.