Sota själv

I de flesta fall är det kommunens skorstensfejarmästare som utför sotning och brandskyddskontroll. Vill du själv, eller låta någon annan, utföra sotning på den egna fastigheten kan du ansöka om detta.

För att få dispens för att få sota själv behöver du uppfylla vissa krav, så som att visa att du har tillräcklig kunskap för att genomföra sotningen på ett säkert sätt.

Det krävs även att en brandskyddskontroll av anläggningen är genomförd med godkänt resultat, och om sotningen anses kunna ske på ett brandsäkert sätt. Medgivandet görs av kommunen i samråd med skorstensfejarmästaren.

Ansvar för den som sotar själv

  • Sotningen ska utföras med fastställa tidsintervaller.
  • Sotningarna ska dokumenteras i en sotningsjournal.
  • En anmälan till Räddningstjänsten ska göras om förhållandena för anläggningen ändras, vid ägarbyte eller om du vill avsluta egensotningen.

Sotningsjournal

I sotningsjournalen registrerar du varje rengörings- och sotningstillfälle. Journalen ska vara tillgänglig vid brandskyddskontroller av anläggningen, eller visas upp vid förfrågan av räddningstjänsten.

Journalen ska innehålla:

  • Sotningsobjekt
  • datum för sotningen
  • eventuella anmärkningar
  • signatur.

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i vår blankett om att sota själv, som du därefter skickar in till:

Sunne kommun
110.Räddningstjänsten
686 80 SUNNE