Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Modersmål 

Alla elever i kommunens grundskolor och gymnasiet, som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska, kan erbjudas modersmålsundervisning i språket om det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i språket.

För adopterade barn med ett annat modersmål erbjuds undervisning i modersmålet även om det inte är elevens dagliga umgängesspråk.

Det är rektorn på respektive skola som beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisningen kan vara som språkval i grundskolan, som elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför den garanterade undervisningstiden. Undervisningen omfattar en timme per vecka.

Enligt skolförordningen ska kommunen anordna undervisning i modersmål endast om minst fem elever önskar undervisning i ett språk och om det, enligt huvudmannen, finns lämplig lärare.

Vid behov kan undervisningen förläggas på en annan skola än den egna i kommunen. Detta görs för att uppnå en bättre samordning och undervisningskvalité.

Minoritetsspråk

För elev som har något av de nationella minoritetsspråken romani chib, finska, samiska, jiddisch och meänkieli som modersmål har man rätt till undervisning oavsett antal. Observera att ansökan ändå måste göras.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. Undantaget är till exempel en romsk elev som kommer från utlandet. Hen får ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Hur ansöker du om modersmålsundervisning?

Ansökan om modersmålsundervisning gör du på den blankett som finns i högermarginalen. Den finns även att hämta på samtliga skolor i kommunen.

Du är välkommen att skicka in en ansökan. Det är utifrån ansökningar som modersmål kan komma att erbjudas.

Kontakt

Annika Sandström
Kvalitetssamordnare
E-post: annika.sandstrom@sunne.se
Tel: 0565-156 49
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Ungdomar och vuxnas lärande, 686 80 Sunne