Ensamkommande barn

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige, så kallade ensamkommande barn.

Kommu­nen tar emot ensam­kom­mande barn

Det är kommunen som ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd i Sverige. Kommunen som tar emot ensamkommande barn får statlig ersättning för till exempel vård och boende.

Barn har rätt till trygghet och utveckling

  • Kommunens socialtjänst har skyldighet att tillgodose ensamkommande barns behov av stöd för en gynnsam utveckling och att ta ansvar för dem på samma sätt som för andra barn som är i behov av särskilt stöd.
  • Barn har rätt att gå i skola. Därför slussas ensamkommande barn/ungdomar så snabbt som möjligt in i skolan i Sunne.
  • Barn har rätt till en vuxen som finns till för dom och tar vara på deras behov. Eftersom ensamkommande barn inte har någon vårdnadshavare i Sverige får de en god man förordnad genom överförmyndaren i Sunne.

Kommunen arbetar utifrån ett salutogent perspektiv. Det innebär att ungdomarna ses som resursstarka individer som vill bli självständiga i det svenska samhället och som är beredda att kämpa för att uppnå det. Det innebär att vi anser att ungdomarna har ett behov att utvecklas i en miljö där de kan uppleva en känsla av sammanhang; tillvaron skall vara begriplig, hanterbar och meningsfull.

Kommunens uppgift är att tillsammans med övriga aktörer i Sunne kommun hjälpa dessa ungdomar till ett självständigt liv i Sverige.