Migration är en av vår tids stora utmaningar. Här finns frågor och svar om mottagandet i Sunne. Kontakta gärna kommunen om du har andra frågor.

Flyktingmottagandet i Sverige och Sunne

Den stora ökningen av människor som sedan i juli 2015 sökte skydd i Europa är historisk. Utvecklingen ställde helt nya krav på EU-samarbetet och förmågan att ta emot alla människor som sökte skydd.

Det anlände cirka 500 nya asylsökande varje vecka till Sverige 2015. Av dem är ungefär 20 ensamkommande barn.

Varifrån kommer flyktingarna?

De flesta kommer från Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, Somalia och Eritrea.

Minskat behov av asylboenden - fortsatt avveckling

I takt med att färre asylsökande behöver ett boende och fler flyttar ut från ett, har Migrationsverket avvecklat tillfälliga asylboenden. Stora utmaningar  för Migrationsverket väntar under 2020.

Färre människor söker asyl i Sverige, men utmaningarna är fortsatt stora. Det visar Migrationsverkets senaste prognos. I år behöver myndigheten fatta fler beslut än någonsin i alla typer av ärenden, både asyl- och tillståndsärenden.

Trots att fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen är antalet personer som söker asyl i Sverige lägre än på fem år. Anledningen är att framkomligheten på väg till och genom Europa fortsätter att begränsas, bland annat genom EU:s överenskommelse med Turkiet, gränskontroller i Europa och en mer restriktiv migrationspolitik i enskilda länder.

Vad gör Migrationsverket?

Migrationsverket ordnar boenden för asylsökande i väntan på beslut om uppehållstillstånd. 

Migrationsverket hyr bostäder av olika fastighetsägare utan att behöva begära tillstånd från kommunen. För att mottagandet ska fungera på bästa möjliga sätt är det angeläget att alla på orten - kommunen, frivilligorganisationer och privatpersoner - samverkar och söker lösningar.

Migrationsverket betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting. Ersättningen ska täcka alla kostnader för de asylsökandes vistelse i kommunen. Kommunen ska inte behöva skjuta till några extra pengar.

Kommunens ansvar

Kommunens ansvar är att ordna skolgång till barnen inom en månad och förskola inom fyra månader. 

SFI

Cirka 150 personer är inskrivna på SFI, svenskundervisning för invandrare.

Läs mer om asylprocessen och ansvarsfördelningen

Varför får inte kommunen information om asylboenden i förväg?

Det var hårt tryck i hela Europa under 2014 - 2015. Det var  likadant i Sverige med många nya asylsökande varje dag som måste ha någonstans att bo. Migrationsverket hann därför inte alltid informera kommunerna om nya boenden. Under 2016 har antalet som söker asyl i Sverige minskat avsevärt jämfört med 2014 och 2015, därför har boendenavvecklats runtom i Sverige.

Vill ni ställa upp som familjehem?

Sunne kommun söker familjehem till ensamkommande flyktingbarn.  Kontakta socialsekreterare Malin Åström, telefonnummer 0565-162 53, 070-229 84 15 eller Frida Westberg,
telefonnummer 161 32.

Vill du bli god man?

Ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige utan någon förälder har rätt att få en god man. God man hjälper barnet igenom asylprocessen, i kontakter med myndigheter och med ekonomin för att se till att barnet får den hjälp han/hon har rätt till. Uppdraget är arvoderat månadsvis. Vill du bli god man, hör av dig till oss på telefonnummer 0565-160 12 eller 160 22. Du kan också mejla till överförmyndarnämnden.  

Har du ett ledigt boende?

Har du en lägenhet, ett rum eller hus att hyra ut till nyanlända som fått uppehållstillstånd? Ta kontakt med Sunne kommuns integrationsenhet, se kontaktuppgifter under rubriken Kontakt. Kommunen hyr inga lägenheter, men är gärna behjälplig för att underlätta kontakt och kommunikation.

Vill du hjälpa till?

Ta kontakt via Facebookgruppen "Med hjärtat i Sunne – tillsammans hjälper vi varandra". Där samverkar frivilliga, både enskilda privatpersoner och lokala organisationer som Sunne församling, Röda korset, Rädda barnen, Sunne missionskyrka, Amnesty och FN-föreningen. Bland annat ordnas aktiviteter för barnen på flyktingförläggningarna, svenskundervisning, insamlingar och caféträffar.

Hur många nyanlända bor kvar i Sunne?

Cirka 250 personer har bosatt sig i Sunne efter att de fått uppehållstillstånd i Sverige. Nyanlända ska ha tillgång till kommunal verksamhet och service på samma villkor som andra kommuninvånare. Staten ersätter kommunen för kostnader kring mottagandet.

Utöver detta tar kommunen emot ensamkommande flyktingbarn som söker asyl eller har fått uppehållstillstånd.

Vad menas med tillfälligt boende och ankomstboende?

Under den första tiden i Sverige bor asylsökande på ett så kallat ankomstboende. Det är ett tillfälligt boende i väntan på asylboende.

Vad kostar det kommunen att ta emot nyanlända?

För varje nyanländ som tas emot får kommunen en schablonersättning från staten. Den täcker kostnader för mottagandet och praktisk hjälp vid bosättning, introduktionsinsatser samt merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg, utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, tolk med mera.

 

Kontakt

Sunne kommuns växel
0565-160 00 och e-postadress