Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter - oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det handlar om att känna sig delaktig i samhället.

I Sunne kommun jobbar vi för att nyanlända och invandrare ska få möjligheter till arbete och att få komma in i samhället

integrationsenheten Vägvisaren tycker vi att attityder och förhållningssätt är allas ansvar. Information och kommunikation med olika aktörer är viktigt. Det långsiktiga målet är att integrationsfrågorna ska vara självklara i Sunne och att du ska känna dig delaktig och inkluderad. Integrationsarbetet ska ha sin grund i respekt för mänskliga rättigheter, tydliga åtgärder mot diskriminering, att ge utbildning, god närmiljö och ett rikt kulturliv. 

Vårt mottagande av dig som nyanländ regleras av staten och administreras via länsstyrelsen och Migrationsverket. 

Från och med 1 mars 2016 blev alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända och hjälpa till med boende. Syftet med den nya lagen är att förbättra för dig som är nyanländ och öka dina möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Alla kommuner har ett gemensamt ansvar att ta emot nyanlända för bosättning. 

Kommunens ansvar för flyktingar och nyanlända

Efter ankomst till kommunen påbörjar vuxna nyanlända sin planering i Etableringsuppdraget (etableringen). Det är ett program som arbetsförmedlingen tillhandahåller. 

Det är arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för att du som fått uppehållstillstånd får hjälp med att etableras i samhället. I kommunen hjälper vi till med bostad och introduktion för alla nyanlända som anvisats hit. 

Du hittar Sunne kommuns integrationsplan under rubriken Dokument

Vad händer när du kommer som nyanländ?

När kommunen har fått en bostadsanvisning från Migrationsverket tar  kommunens integrationssamordnare emot och ordnar allt praktiskt. 

Integrationsenheten Vägvisaren tar emot dig som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) samt tillfälligt uppehållstillstånd (TUT). 

Arbetet handlar om att koordinera inflyttningen i kommunen. Det kan exempelvis vara att förbereda bostad och stödja dig socialt. Det kan också vara att tillsammans med arbetsförmedling, svenska för invandrare (SFI), Region Värmland, Skatteverket, ideella organisationer, privata aktörer, föreningar och studieförbund samt övriga aktörer och myndigheter ge dig det stöd som du kan behöva

Kommunens huvudsakliga ansvarsområde i mottagandet av dig som flykting eller nyanländ är att ge dig stöd och service. Det kan bland annat innebära

 • praktiskt stöd i samband med bosättning 
 • att ge dig initialt försörjningsstöd för den period som uppstår mellan den sista utbetalningen av LMA-ersättning från Migrationsverket, till den första utbetalningen av etableringsersättning och tilläggsförmåner från arbetsförmedlingen/försäkringskassan
 • att erbjuda dig svenskundervisning
 • att erbjuda dig samhällsorientering. Det vill säga information om hur samhället fungerar
 • att hjälpa dig att komma in i skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar 
 • insatser inom det sociala området
 • att du enkelt kommer i kontakt med övrig kommunal verksamhet och service
 • att kommunen har ett särskilt ansvar för mottagande av ensamkommande barn när det gäller boende, hälsa, utbildning och fritid

Migrationsverkets ansvar för flyktingar och nyanlända

Det är Migrationsverket som

 • anvisar nyanlända och flyktingar till kommuner
 • beslutar om och betalar ut ersättning till kommuner och landsting
 • informerar andra aktörer

Bostadsanvisning

Om du har bostadsanvisning händer detta:

 • du tas emot och introduceras av kommunens integrationssamordnare
 • du får ett förstahandskontrakt på en lägenhet
 • du gör ett etableringssamtal på arbetsförmedlingen. De upprättar en individuell handlingsplan och då blir du inskriven i ett etableringsprogram
 • du blir inskriven på SFI och börjar studera svenska. Efter en kortare tid får du möjlighet till praktik

När du klarat av D-testet i svenska får du möjlighet att studera vidare på Komvux. Om du inte vill studera kan du söka arbete eller få en praktikplats genom arbetsförmedlingen. 

Du får etableringsersättning genom arbetsförmedlingen och utbetalningen sker genom försäkringskassan. Innan den ersättningen kommer igång har du rätt att söka försörjningsstöd hos kommunen. 

Skolan

De yngsta barnen får plats inom förskolan. Handläggningstiden är fyra månader, precis som för svenska barn. Skolbarnen kan oftast börja skolan inom en månad. I Sunne integreras barnen snabbt in i vanlig klass.

Modersmålsundervisning finns från årskurs 1.

För de äldre barnen finns högstadiet Fryxellska skolan och Sunnes gymnasieskolor.

Tolk

Om du inte behärskar svenska språket har du enligt förvaltningslagen rätt till tolk vid dina kontakter med kommunen. Du kan få tolkhjälp via telefon eller ha med en tolk vid ett besök. Du beställer tolkhjälp genom din handläggare. Tänk på att beställa i god tid!

Träffpunkt för asylsökande/nyanlända

Sunne har flera frivilligorganisationer som ordnar aktiviteter, café- och musikträffar, insamlingar med mera. "Med hjärtat i Sunne" är en grupp på Facebook för frivilliga som vill ge stöd åt andra, vilket inkluderar alla människor i Sunne och inte bara flyktingar. Röda Korset, Rädda Barnen, Amnesty och Svenska Kyrkan är på olika sätt också involverade i flykting- och integrationsfrågor.

Kontakt

Anna Folmer-Söderberg
Integrationssamordnare
E-post: anna.folmer-soderberg@sunne.se
Tel: 0565-164 52, 072-204 97 09
Besök: Svetsarevägen 3
Adress: 130. Integrationsenheten, 686 80 Sunne

Integrationsenhetens öppettider på Svetsarevägen 3 : tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 9.00-15.00. Lunchstängt kl 12.00-13.00.
Övriga tider går att boka.