Här kan du läsa om vilka olika ansvarsområden som finns. Information om asylprocesser hittar du i högerspalten under länkar.

Kommunen

Asylsökande barn har rätt till allmän förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Barn som är asylsökande har ingen skolplikt, men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Rätten till skolgång gäller även till gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att göra klart sin utbildning.

Kommunen ansvarar för att ge asylsökande barn möjlighet att gå i skolan på samma villkor som andra barn i kommunen.

Kommuner får schablonbidrag via Migrationsverket som ska täcka kostnaderna för asylsökande barns och ungdomars skolgång.

Kommunen ansvarar för stödinsatser enligt socialtjänstlagen som inte har motsvarighet i Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) och som inte avser ekonomiskt stöd för boendekostnader t ex hemtjänst.

Den som får uppehållstillstånd blir anvisad till en kommun genom Arbetsförmedlingen. Kommunen ordnar då med boende. Personen kan även ordna boende på egen hand var den vill i landet (självbosättning) om möjlighet till detta finns. 

Alla kommuner i Sverige gör överenskommelser med Migrationsverket och Länsstyrelsen om hur många personer respektive kommun ska ta emot.

Arbetsförmedlingen

Individens förutsättningar ska matchas med möjligheterna att få arbete på orten. Arbetsförmedlingen har, enligt etableringslagen, uppdraget att se till att en nyanländ, och eventuella anhöriga som har fått uppehållstillstånd, kan genomföra aktiviteter enligt etableringsplanen. Det är också Arbetsförmedlingen som betalar ut etableringsersättning som ska täcka kostnader för boende och uppehälle. Kommunen ska erbjuda svenskundervisning (SFI) och samhällsorientering inom ramen för etableringsplanen.

Landstinget

Vuxna asylsökande har rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Exempel på vård som inte kan vänta är insulin till diabetiker. Det är Landstinget som beslutar om den vård som den asylsökande kan få.

Asylsökande har också rätt till förlossningsvård, förebyggande barn- och mödravård samt vård enligt den svenska smittskyddslagen. Den asylsökande betalar en reducerad avgift för vården.

Vuxna asylsökande har även rätt till akut tandvård. Vid besvär ska personen kontakta Folktandvården eller någon annan tandläkare som Landstinget hänvisar till.

Alla barn, både asylsökande och de med uppehållstillstånd, har rätt till samma vård som svenska barn.

Alla erbjuds kostnadsfri hälsoundersökning. Det är sjukvården, ofta vårdcentralen där man bor, som gör hälsoundersökningen.

Ensamkommande flyktingbarn

Sveriges kommuner har ett tydligt ansvar för omhändertagande av ensamkommande flyktingbarn utifrån socialtjänstlagen(2001:453), men också enligt annan lagstiftning.

Genom Migrationsverkets anvisning tydliggörs vilken kommun som är vistelsekommun enligt socialtjänstlagen. Den kommunen bär ansvaret för att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivs i lagen.

När ett asylsökande ensamkommande barn anländer till en kommun i Sverige börjar omedelbart vistelsebegreppet i socialtjänstlagen att gälla. Kommunen blir en så kallad ankomstkommun som tar hand om barnet i avvaktan på att Migrationsverket kan anvisa barnet till en kommun. Den anvisade kommunen ansvarar "från och med anvisningsdagen" för omhändertagandet.

Migrationsverket ansvarar för prövningen av barnens/ungdomarnas asylärenden och för återvändandet för de individer som får avslag. De betalar även ut ersättning till kommunerna för deras arbete.