Alla som arbetar inom stöd och omsorg i Sunne kommun har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, dina behov av stöd och omsorg eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

snöig buske

Allmänt om tystnadsplikt och sekretess

Med sekretess och tystnadsplikt menas förbud mot att röja uppgift. Det innebär att man varken i ord, handling eller skrift får informera om något som rör dina personliga förhållanden. Det gäller uppgifter om:

 • hälsotillstånd
 • familjesituation
 • utbildning
 • yrkesverksamhet
 • ekonomi
 • adresser och telefonnummer

                                                                               

Områden

Sekretess inom stöd och omsorg

Tystnadsplikten gäller all verksam personal inom stöd och omsorg, också den kommunala hälso- och sjukvården. Den gäller alltså inte bara vårdpersonal, utan även administrativ personal, socialsekreterare, tolkar, lokalvårdare, elever, praktikanter och förtroendevalda.

Tystnadsplikten gäller både skriftliga och muntliga uppgifter, och omfattar därför alla uppgifter vi får kännedom om genom arbetet. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas. Tystnadsplikten kvarstår även då anställning eller uppdrag upphör.

Det är bra om du berättar för personalen vem de får lämna ut uppgifter till, till exempel en anhörig eller närstående som du vill att vi kontaktar om det händer dig något.

Barnets rätt till sekretess

I regel har du som förälder eller annan vårdnadshavare rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som rör ditt eller dina underåriga barn. Det finns dock två undantag:

 1. Det ena är om sekretesskyddade uppgifter lämnas till förälder/vårdnadshavare, som kan missbruka uppgifterna och på så sätt allvarligt skada barnet
 2. Det andra är då barnet har uppnått en sådan ålder och mognad att han eller hon självständigt förfogar över sekretessen

Tystnadsplikt vid familjerådgivning

Familjerådgivningen omfattas av absolut tystnadsplikt vilket innebär att det inte under några omständigheter går att bryta tystnadsplikten.   

Undantag och brott

Undantag från tystnadsplikten

Det finns några begränsade undantag från tystnadsplikten. I princip kan tystnadsplikten bara brytas om:

 • du själv går med på det
 •  det står klart att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut
 •  till exempel ett barn riskerar att fara illa. Då är personalen skyldig att göra en anmälan till annan myndighet
 • vissa myndigheter begär att få ut uppgifter med stöd av lag

Brott mot tystnadsplikten

Upplever du att någon har kränkt din integritet kontaktar du någon av våra verksamhetschefer. Se kontaktuppgifter under rubriken Kontakt. Du kan också använda dig av vårt formulär för lämnande av synpunkter och förslag.
Brott mot tystnadsplikten och sekretessen kan få arbetsrättsliga följder och ge böter eller fängelse. 

Läs mer

Om du vill veta mer om hur information hanteras inom kommunen eller vilka regler som gäller för utlämnande av handlingar klicka på länken: Länk till offentlighetsprincipen

Under rubriken Länkar finns en länk till offentlighets- och sekretesslagen.

 

Kontakt

Malin Lindén Ohlsson
Socialchef
E-post: malin.linden-ohlsson@sunne.se
Tel: 0565-162 77
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Socialtjänsten, 686 80 Sunne

Länkar