Cykelplan

Sunne kommun har en långsiktig cykelplan. Vartannat år revideras cykelplanen och kompletteras med inskickade förslag på gång- och cykelvägar som behövs. Du skickar in dina förslag via vår e-tjänst.

Att cykla är ett uppskattat färdmedel till och från jobb eller skola, man får frisk luft och motion och slipper ta bilen kortare sträckor. Vi uppmuntrar cyklandet då det ger bättre hälsa till våra invånare, och minskad biltrafik ger oss bättre luft i kommunen. Det ökar också säkerheten när cykeltrafiken separeras från biltrafiken.

För att underlätta för Sunneborna att välja cykeln och för att öka trafiksäkerheten har vi tagit fram en cykelplan, som innehåller utbyggnad av gång- och cykelbanor runt om i kommunen. Du hittar hela cykelplanen under dokument längst ned på den här sidan.

Vill du bidra med idéer till Sunnes cykelvägar använder du vår e-tjänst för att skicka in ditt förslag.

Syftet med cykelplanen är att utreda behovet av fler cykelvägar och i vilken ordning vi bör bygga dem. I den långsiktiga cykelplanen pekas 27 nya gång- och cykelvägar ut, där gång- och cykelvägar till skolor ska prioriteras.

Prioritering av cykelvägar

Prioriteringslista efter revideringen 2021:

  1. Borgeby-Torsberg
  2. Sunne-By
  3. Prästbol, söderut
  4. Lysviks tätort, norrut
  5. Norrgårdsgatan
  6. Sunne-Holmby
  7. Smidesvägen-Brårudsallén

Varje enskild cykelväg kräver utredning och planering för att kunna tas med i budgetarbetet. Cykelplanen ska fungera som ett beslutsunderlag och visa var behovet av gång och cykelvägar är extra stort, främst utifrån faktorer som trafiksäkerhet och framkomlighet. Fler och säkrare gång- och cykelvägar bidrar till att fler cyklar och att folkhälsan förbättras.