Regler för sekretess

Vissa handlingar som kommunen hanterar är hemliga för att till exempel skydda enskilda människors personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst.

Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga och därmed har du rätt att läsa dem. Men uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess enligt lagen har du inte rätt att ta del av.

I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är hemliga. Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vilka handlingar som är hemliga. 

Vad kan göra en handling sekretessbelagd?

Om en handling går under sekretess innehåller den ofta uppgifter om människors personliga förhållanden. Det kan till exempel vara uppgifter som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst.

Det är alltid lagen som avgör

Det spelar ingen roll om du skickar ett brev eller mejl till oss och skriver att det är hemligt. Dina uppgifter går bara under sekretess om lagen reglerar det.

Din integritet skyddas av flera lagar

Alla uppgifter i kommunens diarier granskas innan de blir offentliga. Detta sker enligt offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Bedöms vid varje tillfälle

Sekretessen ska bedömas varje gång någon begär att få ta del av en handling. Kommunen kan därför inte sekretessbelägga en handling för all framtid. Vill kommunen inte lämna ut en handling på grund av sekretess har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut.