Diarium, arkiv och sekretess

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. För att kunna följa offentlighetsprincipen ordnar kommunen sina handlingar i ett diarium.

Den kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter ska registreras och ordnas på ett sätt så att det går att hitta snabbt och enkelt. Diariet är en förteckning över dokument som kommit in eller upprättats av kommunen. Diariet innehåller allmänna handlingar som är offentliga men även sekretessbelagda handlingar. I arkivet bevaras handlingarna under en längre tid.