Hur kan du använda diariet?

Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Men det finns undantag och det gäller handlingar som du inte får läsa då de är sekretessbelagda.

Diarium – ett register över allmänna handlingar

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att göra detta är genom diarieföring. Kommunen för helt enkelt dagbok över vilka handlingar som tas emot eller upprättas. I diariet kan du hitta det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter. Det kan till exempel vara i form av in- och utgående post. 

Handlingar är i regel offentliga

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga. De får alltså läsas av alla enligt offentlighetsprincipen som det står om i tryckfrihetsförordningen. Vissa handlingar får du däremot inte ta del av enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Arkiv – fysiskt och digitalt

Sunne kommun har både ett fysiskt och ett digitalt arkiv. Det fysiska arkivet är öppet efter överenskommelse.

Vill du ta del av allmänna handlingar?

Kontakta oss via telefon, mail eller e-tjänst.

Kopiering av allmänna handlingar

  • Svartvitt 1-10 st ingen avgift
  • Svartvitt 11 st eller fler 1:60 kr/st
  • Färg 1:60 kr/st