Privata utförare

Kommuner och regioner har stor frihet att välja hur en verksamhet ska drivas och en större andel av välfärden inom vård, skola och omsorg utförs av privata utförare. EU och lagstiftaren ställer krav på likabehandling, konkurrensneutralitet och transparens.

Kommuner och regioner kan besluta att överlämna vården av kommunala angelägenheter till privata utförare. Med en privat utförare avses en juridisk person eller enskild individ som mottagit uppdraget om vården av en kommunal angelägenhet.

Ett införande av valfrihetssystem medför ofta stora förändringar i styrningen av kommunen eller regionen. Huvudmannen (kommunen och regionen) har ett ansvar och flera roller, som samtliga måste hanteras.