Översiktsplan

På den här sidan hittar du översiktsplan och fördjupad översiktsplan för Sunne kommun. Där kan du exempelvis se var kommunen föreslår att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men vägleder kommunen i all detaljplanering, som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Sunne kommuns översiktsplan började gälla 2013 och visar hur vi vill utvecklas under de kommande tjugo åren med fokus på markanvändningen. Exempelvis ger den möjlighet att bygga nära 300 nya bostadshus i de mindre tätorterna samt att skapa nya industri- och arbetsområden.

Ny översiktsplan tas fram

Sunne kommun ska ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan som visar hur kommunen ska utvecklas fram till 2040. Den ska ersätta gällande översiktsplan från 2011. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste styrdokument.

En översiktsplan ska ange en långsiktig och övergripande utvecklingsinriktning för användningen av mark- och vattenområden inom kommunen. Den ska visa hur bebyggelsen ska utvecklas.

Översiktsplanen ska därutöver visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas.

Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument, men den ska ge vägledning för efterföljande planering och lovgivning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Som underlag för beslutet att ta fram en ny översiktsplan togs en planeringsstrategi fram. Planeringsstrategin visar att den nu gällande översiktsplanen till stora delar är inaktuell. Strategin hittar du bland dokumenten längre ner på sidan.

Tidplan

  • Höst 2023: Uppstart arbete/framtagande av plandokument/utredningar 
  • Vår 2024: Medborgardialog
  • Höst 2024: Samråd på plandokument (remissrunda 1)
  • Vår 2025: revidering plandokument/utredningar
  • Höst 2025: Granskning på plandokument (remissrunda 2)
  • Vår 2026: Antagande av ny översiktsplan.

Kommunfullmäktige såg över översiktsplanen 2020

2020-02-10 såg kommunfullmäktige över översiktsplanen och beslutade att den fortfarande ska vara aktuell i förhållanden till kraven enligt plan- och bygglagen 3 kap 5 § tillsammans med tillägget Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-planen).

Läs mer om översiktsplanering i plan- och bygglagen kap 3.

 

Exempel på kommande satsningar enligt översiktsplanen

I översiktsplanen finns förslag om:

  • Cirka 90 vindkraftverk fördelade på tre områden i kommunens västra del.
  • Förslag om utbyggnad av nya vägar för biltrafik samt gång- och cykeltrafik.
  • Allmänna riktlinjer för hur vi ska skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer.
  • Var dispens från strandskyddet kan ges, med hänsyn till utveckling av landsbygden.