Detaljplaner och områdesbestämmelser

Användningen av mark- och vattenområden samt bebyggelse kan regleras av kommunen genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Där den bedömning som görs i en detaljplan sätter ramarna för framtida prövningar och bygglovsärenden, vilket i sin tur förenklar hanteringen av bygglov.

Kommunen avgör när en detaljplan ska tas fram, och det görs i enighet med de krav som ställs i plan- och bygglagen.

Detaljplanen reglerar användandet av mark

I detaljplanen regleras hur mark och vatten ska användas, samt hur bebyggelsen ska se ut. En antagen detaljplan är rättsligt bindande. Totalt finns det idag cirka 135 detaljplaner inom Sunne kommun. De flesta finns inom tätorten Sunne, där det finns cirka 100 detaljplaner. Övriga detaljplaner ligger utanför tätbebyggt område och reglerar främst fritidsbebyggelse.

Innan plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 kallades detaljplaner för byggnads- eller stadsplaner. Den första plan som upprättades i Sunne var Stadsplan för Sunne Municipalsamhälle, som kommunen antog 1922.

Ansök om ändringar i detaljplanen

Om du vill göra en ny detaljplan eller ändra en befintlig detaljplan kan du ansöka om planbesked hos kommunstyrelsen, som beslutar om planuppdrag. Du hittar vår ansökningsblankett i dokumentlistan längst ned på den här sidan.

Områdesbestämmelser säkerställer översiktsplanen

En kommun kan anta områdesbestämmelser för ett område som inte har en detaljplan, för att exempelvis säkerställa det syftet eller vision som finns med i översiktsplanen. Så som reservera mark för ett viktigt ändamål eller förbereda inför kommande detaljplanering.