Planprocessen

Planprocessen styr hur framtagandet av en detaljplan ska gå till, den startar när kommunen ger ett positivt planbesked eller planuppdrag. Processen utgår ifrån plan- och bygglagen. Att ta fram, ändra eller upphäva en detaljplan tar ungefär ett år från att ett planuppdrag finns tills planen har vunnit laga kraft.

Kommunen är skyldig att ta fram detaljplaner i en öppen, demokratisk process. Plan- och bygglagen (PBL) anger hur sakägare, myndigheter och allmänhet ska ha insyn i processen, hur de kan ta del av planen och lämna synpunkter.

Lagen ger möjlighet till olika metoder

Kommunen kan välja att använda sig av ett standard-, utökat-, begränsat-, eller samordnat förfarande i arbetet med att ta fram en detaljplan som regleras i plan- och bygglagens 5 kapitel. 

Förslag till detaljplaner som stämmer överens med översiktsplanen, som inte har ett stort allmänt intresse eller anses ha stor betydelse, kan kommunen handlägga med ett standard-, eller begränsat tillvägagångssätt. Om inte förutsättningarna för ett standardförande är uppfyllda är det ett utökat tillvägagångssätt som gäller.

Planprocessen steg för steg

Fem olika steg inom planprocessen

Planbesked

En planprocess kan starta på olika sätt, ibland genom en förfrågan om planbesked från en exploatör eller fastighetsägare och ibland genom att kommunen själva initierar det.
Kommunen utreder förutsättningarna för projektet och gör en bedömning av projektets lämplighet. Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om att kommunen ska påbörja en planprocess. Därmed ger kommunstyrelsen ett så kallat planbesked som antingen är positivt eller negativt.

Samråd

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget, för att kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Samrådshandlingarna publiceras på respektive plansida här på vår webbplats, de finns även tillgängliga på Sunne bibliotek.
Vid ett utökat förfarande ska vi på kommunen kungöra förslaget, via lokaltidningarna och på vår anslagstavla. Då ska det framgå var planförslaget finns tillgängligt och vilket område detaljplanen gäller för. Sedan sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse.

Granskning

När planförslaget varit ute på samråd, och eventuella ändringar det utifrån synpunkter gjorts, ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning under minst två veckor vid ett standardförfarande och tre veckor vid ett utökat, innan det blir antaget.
Under granskningen finns ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter. För att du ska vara säker på att senare kunna ha rätt att överklaga beslutet om antagande av detaljplanen ska du lämna skriftliga synpunkter senast under granskningstiden.

Antagande

Det är normalt sett kommunfullmäktige som fattar beslut om att anta en detaljplan. De sakägare som senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda får rätt att överklaga beslutet.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen på vår anslagstavla meddelat beslut om att den är antagen. Detta under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att pröva beslutet.