Miljöskydd inom lantbruk

Miljö- och byggenheten ansvarar för miljötillsyn på lantbruk. Tillsynen omfattar bland annat lagring och spridning av gödsel, användning av kemiska bekämpningsmedel, förvaring av kemikalier, besiktning av cistern, hantering och förvaring av avfall.

Kommunens tillsyn av lantbruk innefattar

  • Gödsel

Krav på lagringskapacitet och spridningsareal och råd vid lagring av gödsel i stuka. Miljö- och byggenheten handlägger även klagomålsärenden vid exempelvis luktolägenhet från gödselspridning.

  • Kemikaliehantering

Hantering och förvaring av kemikalier och behörighet för kemisk bekämpning i växtodlingen.

  • Cisterner, farmartank

Vid installation eller skrotning av cistern ska anmälan göras, det finns krav återkommande kontroller av cisterner.

  • Hantering av döda djur

Miljö- och byggenheten erbjuder rådgivning av hantering av djur som gått bort.

För produktionsdjur så som kor, grisar, får, getter och höns gäller insamlingskrav i Sunne kommun. Insamlingskravet gäller även för slaktrester från hemslaktade produktionsdjur. Läs mer om hantering för svensk animalieproduktion.

  • Insamling av gammal plast

  • Anmälningspliktig verksamhet

Det finns krav på anmälan eller tillstånd vid start av verksamhet med större djurhållning, då de kan räknas som miljöfarlig verksamhet. Läs mer om miljöfarlig verksamhet och vilka regler som gäller. 

Kostnad av miljötillsyn

I Sunne kommun tillämpas en taxa som har antagits av kommunfullmäktige. Lantbruk av en viss storlek betalar en årsavgift baserat på antal djur eller antal hektar brukad åkermark. Tillsyn på lantbruk utan fast årsavgift debiteras med 1090 kronor per timme.