Det finns 18 nationella program + riksrekryterande program, särskilda varianter, spetsutbildningar och internationella gymnasieutbildningar (IB). På den här sidan hittar du fakta och länkar till mer information om gymnasieskolans program och kurser.

Höst

Nationella program och program med lokal profil

Av de nationella programmen är 6 högskoleförberedande och 12 yrkesprogram. För varje program finns en lista med programfördjupningskurser som Skolverket har fastställt. Det ger skolorna möjlighet att profilera sina utbildningar och skapa lokala program inom ramen för de nationella programmen. Introduktionsprogammet riktar sig till dig som ännu inte uppnått målen för att komma in på ett nationellt program.

Högskoleförberedande program

De högskoleförberedande programmen ska förbereda eleverna för högskolestudier.
Sunne gymnasieskola har följande högskoleförberedande program: Samhällsvetenskapligaprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet.
Följande inriktningar på programmen finns;  Samhällsvetenskapliga programmet har inriktningarna beteendevetenskap, Medier, information och kommunikation och Samhällskunskap. På naturvetenskapligaprogrammet finns inriktningarna Naturkunskap och Naturkunskap och samhälle. 

Yrkesprogram

Ett yrkesprogram ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket. Det ska vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana efter utbildningen.
Sunne gymnasieskola har följande yrkesprogram: Industritekniska programmet, Naturbruksprogrammet och Fordons- och transportprogrammet.  
Följande program finns med inriktningarna: Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk. Fordon- och transprtprogrammet har inriktningen, Transportutbildning. Industritekniska programmet med inriktningarna driftsäkerhet och underhållsteknik, produkt och maskinteknik, originalare/reprooperatör eller tryckare, riksintag Grafisk produktion.

Introduktionsprogram

Målet är att du efter tiden på Introduktionsprogrammet utvecklat både dina kunskapsmässiga och sociala färdigheter och att du inom ett år ska kunna gå vidare till studie- eller yrkesliv.
Sunne gymnasieskola har följande inrikningar för introduktionsprogrammet: preparandutbildning, programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, språkintroduktion

Mer information om de nationella programmen hittar du i broschyren Gymnasieskolans program och på de olika gymnasieskolornas webbplatser. Samtliga länkar finns i högerspalten.

Riksrekryterade utbildningar

Vissa av de nationella kurserna med profil har riksintag, vilket innebär att elever kan söka från hela landet på samma villkor.
Sunne gymnasieskola erbjuder följande program med riksintag: Grafisk medieproduktion 

Kurserna i ett program

Varje program innehåller kurser som alla läser, speciella kurser för varje program och individuella val.

  • Gemensamma karaktärsämnen, kurser som du läser på alla program. Dessa ämnen är: Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Historia, Naturkunskap, Idrott och hälsa, Religionskunskap och Samhällskunskap
  • Programgemensamma ämnen som ger programmet dess prägel. De består av programfördjupning, inriktningskurser och individuellt val. Programfördjupning är kurser som ska leda fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen. En inriktning är ett område som eleven väljer inom ett program. Inom det individuella valet på yrkesprogrammen ska skolan erbjuda kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa ska alltid erbjudas på samtliga program.

Sök information om ämnesplaner och kurser för gymnasieskolan, länk till Skolverkets webbplats finns i högerspalten

Kontakt

Karin Lundkvist
Studie- och yrkesvägledare, Lärare kärnämne
E-post: karin.lundkvist@sunne.se
Tel: 0565-168 06
Besök: Svetsarevägen 2
Adress: 37. SG/Broby, 686 80 Sunne