Gymnasiesärskolan är öppen för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller har en förvärvad hjärnskada och som därför inte har möjligheter att nå gymnasieskolans kunskapskrav.

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform där eleven får träna sina kunskaper inom ett yrke och samtidigt förbereda sig för en sysselsättning och vuxenlivet med boende och fritid.

För elever som inte klarar att följa kunskapskraven för de nationella gymnasiesärprogrammens kurser finns gymnasiesärskolans Individuella program där eleven läser mot ämnesområden.

Om man har en gymnasiesärexamen har man inte behörighet att söka till högskola eller universitet, men eleven kan fortsätta att läsa vidare vid Särskild utbildning för vuxna eller vid folkhögskola.

Vem kan söka till gymnasiesärskolans program

För att antas till ett gymnasiesärprogram måste det fattas ett beslut om eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp och det görs av kommunens mottagningsansvarig för särskola. Det gäller även de elever som tidigare gått i grundsärskolan som ska få ett nytt beslut om mottagande till gymnasiesärskolans målgrupp.

Det är elevens hemkommun som beslutar om eleven tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan och beslutet föregås av en utredning som innefattar en pedagogisk, medicinsk, social och psykologisk bedömning.
Läs mer om Mottagande och beslut om särskolan här

Efter avslutad utbildning vid gymnasiesärskolans program får eleven ett gymnasiesärskolebevis som intygar vilket program och kurser som eleven läst och vilket gymnasiesärskolearbete som eleven genomfört.

Gymnasiesärskolans nationella program

Gymnasiesärskolan har 9 nationella yrkesförberedande sökbara program.

Läs mer om gymnasiesärskolans 9 nationella program på Skolverket.se

Gymnasiesärskolans utbildning är 4-årig och har en egen timplan, egna kursplaner och betygskriterier för att kunna ge eleven extra tid för att nå kunskapskraven och den anpassas utifrån elevens förutsättningar.

Alla elever som studerar vid ett nationellt program, ska under sin utbildning vara ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) under minst 22 veckor. APL innebär att eleven ska praktisera på en arbetsplats utanför skolan för att kunna fördjupa sina kunskaper inom sitt programval.

Gymnasiesärskolans nationella program består av kurser som tillsammans blir 2500 poäng.

Gymnasiesärskolans individuella program

För de elever som tidigare gått i träningssärskola eller inte klarar att nå gymnasiesärskolans kunskapskrav är det Individuella programmet anpassat för att ge eleven stöd att utforma sitt vardagsliv med sysselsättning och delta i samhällslivet.

För att kunna söka till gymnasiesärskolans individuella program görs en bedömning av mottagningsansvarig för gymnasiesärskolan i kommunen,
se kontaktinformation.

Om rektor för utbildningen och yrkesprogrammet bedömer att en elev har möjlighet att läsa efter gymnasiesärskolans kurser, kan eleven kombinera ämnesområden och kurser i gymnasiesärskolan.

Eleven får inte betyg i programmets ämnesområden utan lärare bedömer och utvärderar elevens kunskaper utifrån läroplanen och hur eleven fördjupar sina kunskaper inom respektive område.

De individuella programmen innehåller 3 600 undervisningstimmar och ämnesområden är;

 • Estetisk verksamhet
 • Hem och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Efter avslutad gymnasiesärskola

När eleven läser sitt 4:e och sista år i sin gymnasiesärutbildning påbörjar skolan tillsammans med eleven att planera för boende, sysselsättning eller vidare studier. Planeringen sker med stöd av andra enheter som Försäkringskassan eller LSS i elevens hemkommun.

I Sunne kommun finns två nationella gymnasiesärprogram

I Sunne kommun finns gymnasiesärprogrammet Skog, mark och djurmed inriktning mot Skog där eleven kan träna på olika arbetsområden skötsel, service och produktion inom skog och trädgård.

Det andra programmet ärFordonsvård och godshanteringdär eleven rekonditionering av fordon, däckbyte, biltvätt, godshantering, lagerhållning samt fordons- och maskinreparationer. Programmet ger inte behörighet att utbilda sig till yrkeschaufför eller att erhålla lastbilsbehörigheter.

Läs mer om de båda gymnasiesärskolans program på Skolverket.se

Kontakt

Karin Lundkvist
Studie- och yrkesvägledare, Lärare kärnämne
E-post: karin.lundkvist@sunne.se
Tel: 0565-168 06
Besök: Svetsarevägen 2
Adress: 37. SG/Broby, 686 80 Sunne

Särskolan är en egen skolform

 • Förskola
  I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet.
 • Förskoleklass
  För barn i förskoleklass finns ingen särskola utan barnet deltar i den ordinarie förskoleklassen
 • Obligatorisk särskola
  Individuell integrerad undervisning i grundskolan, eller undervisning i särskoleklass.
  Grundsärskola, årskurs 1–9
  Träningsskola, årskurs 1–9
 • Gymnasiesärskola
  Gymnasiesärskolan är egen skolform och har en egen läroplan. Utbildningen är sökbar för elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. 
 • Särskild utbildning för vuxna
  Grundläggande nivå
  Gymnasial nivå