Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är öppen för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller har en förvärvad hjärnskada, och som därför inte har möjligheter att nå gymnasieskolans kunskapskrav.

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform. Här får eleven träna sina kunskaper inom ett yrke och samtidigt förbereda sig för en sysselsättning och vuxenlivet med boende och fritid.

För elever som inte klarar att följa kunskapskraven för de nationella Gymnasiesärskoleprogrammens kurser finns gymnasiesärskolans individuella program där eleven läser mot ämnesområden.

Om man har en gymnasiesärskoleexamen så har man inte behörighet att söka till högskola eller universitet. Eleven kan däremot fortsätta att läsa vidare vid Särskild utbildning för vuxna  eller vid folkhögskola.

Vem kan söka till gymnasiesärskolans program?

För att antas till ett gymnasiesärskoleprogram måste det fattas ett beslut om eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Det görs av kommunens mottagningsansvarig för särskola. Det gäller även de elever som tidigare gått i grundsärskolan som ska få ett nytt beslut om mottagande till gymnasiesärskolans målgrupp.

Det är elevens hemkommun som beslutar om eleven tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan och beslutet föregås av en utredning som innefattar en pedagogisk, medicinsk, social och psykologisk bedömning.

Efter avslutad utbildning vid gymnasiesärskolans program får eleven ett gymnasiesärskolebevis som intygar vilket program och kurser som eleven läst och vilket gymnasiesärskolearbete som eleven genomfört.

Gymnasiesärskolans nationella program

Gymnasiesärskolan har 9 nationella yrkesförberedande sökbara program.
Läs mer om gymnasiesärskolans 9 nationella program på skolverket.se

Gymnasiesärskolans utbildning är 4-årig och har en egen timplan, egna kursplaner och betygskriterier. Detta för att kunna ge eleven extra tid för att nå kunskapskraven och den anpassas utifrån elevens förutsättningar.

Alla elever som studerar vid ett nationellt program, ska under sin utbildning vara ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) under minst 22 veckor. APL innebär att eleven ska praktisera på en arbetsplats utanför skolan för att kunna fördjupa sina kunskaper inom sitt programval.

Gymnasiesärskolans nationella program består av kurser som tillsammans blir 2500 poäng.

Gymnasiesärskolans individuella program

Har eleven gått i träningssärskola eller inte klarar att nå gymnasiesärskolans kunskapskrav så finns det Individuella programmet. Det är anpassat för att ge eleven stöd att utforma sitt vardagsliv med sysselsättning och delta i samhällslivet.

För att kunna söka till gymnasiesärskolans individuella program görs en bedömning av mottagningsansvarig för gymnasiesärskolan i kommunen.

Om rektor för utbildningen och yrkesprogrammet bedömer att en elev har möjlighet att läsa efter gymnasiesärskolans kurser, kan eleven kombinera ämnesområden och kurser i gymnasiesärskolan.

Eleven får inte betyg i programmets ämnesområden utan lärare bedömer och utvärderar elevens kunskaper utifrån läroplanen och hur eleven fördjupar sina kunskaper inom respektive område. De individuella programmen innehåller 3 600 undervisningstimmar. 

Ämnesområden i det individuella programmet:

  • estetisk verksamhet
  • hem och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation.

Efter avslutad gymnasiesärskola

När eleven går sitt fjärde och sista år på sin gymnasiesärskoleutbildning påbörjas en planering inför framtiden. Skolan tillsammans med eleven planerar för boende, sysselsättning eller vidare studier. Planeringen sker med stöd av andra enheter som Försäkringskassan eller LSS i elevens hemkommun.

Vilka gymnasiesärprogram finns i Sunne?

I Sunne kommun finns två nationella gymnasiesärskoleprogram:

  1. Skog, mark och djur med inriktning mot skog – Eleven kan träna på olika arbetsområden som skötsel, service och produktion inom skog och trädgård.
  2. Fordonsvård och godshantering – Eleven får arbeta med däckbyte, biltvätt, godshantering, lagerhållning samt fordons- och maskinreparationer. Programmet ger inte behörighet att utbilda sig till yrkeschaufför eller att erhålla lastbilsbehörigheter.