Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

En av tankarna bakom dagens lärarutbildning är att föra teori och praktik närmare varandra. Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet.

Oavsett vilken lärarexamen studierna syftar till, så ingår verksamhetsförlagd utbildning. VFU är av central betydelse för studentens möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen.

I den verksamhetsförlagda utbildningen möts teori och praktik i förskolans eller skolans verksamhet. Det studenten läser i kurserna på universitetet kan omsättas i praktik under VFU, och värdefulla erfarenheter från förskole- och skolverksamheten kan relateras till innehållet i studentens teoretiska kurser.

Under VFU får studenten träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla undervisningen och verksamheten. Samt att reflektera över detta, självständigt och tillsammans med andra. Den lokala lärarutbildaren och universitetets lärarutbildare samverkar för att studenten ska få stöd i att utvecklas i sin roll som professionell lärare.

Skolan har idag en viktigare roll inom lärarutbildningen än vad som tidigare varit fallet. För att uppfylla de nya kraven är det viktigt att den verksamhetsförlagda delen i utbildningen håller hög kvalitet.

Vi ser möjligheter till ömsesidigt lärande i de möten som sker mellan lärare och studenter ute på våra förskola och skolor. Hos oss är studenter en resurs som vi tillsammans med universitetet tar ansvar för.