Medborgarundersökning

Statistiska Centralbyrån (SCB) gör regelbundna medborgarundersökningar på uppdrag av Sunne kommun för att ta reda på vad du som Sunnebo tycker; om den service kommunen ger, vilka möjligheter det finns att påverka och hur det är att bo och leva här.

Undersökningen visar både det som fungerar bra och pekar på områden som kommunen behöver förbättra. Cirka 1 000 slumpmässigt valda i åldern 18-64 år får frågor om kommunens olika verksamheter och om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Sunne kommun har genomfört SCB:s medborgarundersökningar vartannat år sedan 2006.

Undersökningen ger oss möjlighet att utveckla våra kommunala verksamheter i den riktning våra medborgare önskar.